چگونگی پرداخت حق بیمه کسری از ماه

چگونگی پرداخت حق بیمه کسری از ماه

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد: مهدی شکوری مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت:برخی افراد بنا به ماهیت شغلی، شغل نیمه وقت دارند به عنوان مثال در مطب پزشکان و برخی معلمان حق التدریس که چند روز در ماه کار می‌کنند. چگونگی پرداخت حق بیمه

“خوشبختانه ازسال گذشته مصوبه‌ای اخذ شد که این افراد می‌توانند کسری آن ایام را به صورت اختیاری بپردازند. این خدمت هم در سامانه خدمات غیرحضوری قابل دریافت است.” شرکت حسابداری

“وی افزود:زمان ثبت درخواست و مهلت پرداخت حق بیمه کسری از ماه که این حق بیمه دو مرتبه در سال، شش ماه اول و شش ماه دوم سال پرداخت می‌شود. برای پرداخت حق بیمه شش ماه اول سال از آذر تا بهمن همان سال مهلت تعیین شده و برای پرداخت حق بیمه شش ماه دوم سال از خرداد تا مرداد سال بعد مهلت هست.”فرسان

“مدیرکل امور بیمه‌ شدگان سازمان تامین‌ اجتماعی تصریح کرد: زمان ثبت درخواست و مهلت پرداخت حق بیمه کسری از ماه که این حق بیمه2 مرتبه در سال، شش ماه اول وشش ماه دوم سال پرداخت می‌شود.“برای پرداخت حق بیمه شش ماه اول سال از آذر تابهمن همان سال مهلت تعیین شده و برای پرداخت حق بیمه شش ماه دوم سال، از خردادتا مرداد سال بعد مهلت هست.”

چگونگی پرداخت حق بیمه کسری از ماه

منبع خبر

ضوابط و شرایط برای تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه

“ماده 1:افرادی که به صورت پاره وقت (کسری از ماه)در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کاردارند و برای آنان سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده است، در صورت تمایل می توانند با توجه به مقررات این آئین نامه، درخواست خود مبنی بر پرداخت حق بیمه کسری ازماه را ارائه و با انعقاد قرارداد، سوابق پرداخت حق بیمه خود راتکمیل نمایند.”
“تبصره:ارائه درخواست،انعقاد قراردادو پرداخت حق بیمه کسری ازماه صرفاً در زمان حیات بیمه شده امکان پذیراست و پذیرش درخواست تحت هیچ شرایطی ازبازماندگان مجاز نخواهد بود.”

“ماده 2:حداکثرسن پذیرش تقاضای متقاضی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه تکمیل سوابق کسری ازماه برای مردان و زنان پنجاه سال تمام درتاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقررخواهد بود.”
“تبصره:کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی معاف خواهندبود.”

“ماده 3:متقاضی مشمول این آئیننامه درصورت استمرار بیمه پردازی وداشتن کارکرد روزانه متناوب در هر سال میتواند با یک مرتبه ارائه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل سوابق آینده خود اقدام نمایندو نیازی به تجدید قرارداد جهت سال های آتی نخواهد بود.”
“تبصره1:در صورت ایجادوقفه بیش ازیک سال درپرداخت حق بیمه به صورت کسری ازماه، پذیرش درخواست مجدد منوط به احراز شرط سنی 50سال و سایرشرایط مقرر در این آئیننامه خواهد بود.”
“تبصره2:سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت دو ماه ازتاریخ ثبت درخواست، استحقاق یاعدم استحقاق بیمه شده را مشخص ومراتب را کتباً به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز می بایست ظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ با مراجعه به سازمان نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید،مشروط بر اینکه از تاریخ ثبت درخواست تا انعقاد قرارداد از مدت سه ماه تجاوزننماید.”

“ماده 4:مشمولین این آئین نامه مجازبه پرداخت حق بیمه کسری ازماه خود برای اولین بار حداکثر ازتاریخ ثبت درخواست به بعدخواهند بود وکسری سوابق گذشته مربوط به قبل ازاولین درخواست به هیچ عنوان ملاک عمل ومشمول پرداخت نخواهدبود.”

“ماده 5:در راستای درخواست ارائه شده وقرارداد منعقده،متقاضی میبایست از ابتدای آذرماه ماه لغایت پایان بهمن ماه هرسال نسبت به اخذبرگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه نخست و از ابتدای خردادماه سال بعد لغایت پایان مرداد ماه همان سال نسبت به اخذ برگ پرداخت وواریز حق بیمه شش ماهه دوم به صورت یکجا اقدام نمایند.”
“تبصره:در صورتی که متقاضی خارج ازموعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید،امکان پذیرش سوابق ناشی ازآن میسر نخواهدبود ومبلغ پرداختی می‏بایست عیناً به وی مستردگردد.”

“ماده 6:سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آئین نامه برای استفاده ازتعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی وهمچنین بابت حمایت‏های موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده (3) قانون (به استثناء پرداخت غرامت دستمزدایام بیماری و بارداری) مجموعاً 27%می‏باشد.”

“تبصره1:پرداخت 3% حق بیمه مربوط به حمایت‏های موضوع این ماده براساس ماده (28) قانون تأمین اجتماعی برعهده دولت خواهد بود.”
“تبصره2:سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه کسری ازماه با توجه به عدم اشتغال بیمه شده دراین مدت به عنوان سوابق سخت وزیان آور ملاک عمل نخواهدبود.”

“ماده 7:دستمزدروزانه مبنای پرداخت حق بیمه عبارت است ازهمان دستمزد روزانه ماهی که سابقه آن به اعتبار پرداخت حق بیمه به صورت کسری ازماه ایجادشده است،مربوطه مشروط براینکه ازحداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر و ازحداکثر دستمزدمصوب بیشتر نباشد.”

“ماده 8:در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری ازماه راپرداخت نموده و یا می‏نماید، چنانچه محرز گرددکه همزمان به نحو دیگری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا عناوین مشابه نزد سایر صندوق های بیمه ای می‏باشد،وجه پرداختی دردوره همپوشانی می‏بایست عیناً به وی مسترد و سوابق ایجادی ناشی ازآن حذف گردد. دوره پرداخت همزمان حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و یاسایر صندوق‏های بیمه‏ای می‏باشند، مبالغ پرداختی در دوره همپوشانی میبایست عیناً مسترد و سوابق ایجادی ناشی از اجرای این آئین‏نامه حذف ‏گردد.”

این آئین نامه در8 ماده و7 تبصره به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی رسیده و ازتاریخ ابلاغ قابل اجرا می‏باشد.چگونگی پرداخت حق بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.