بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱(معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۴۰۰)

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴ / سازمان امورمالیاتی بخشنامه معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۴۰۰ راابلاغ کرد.فرسان

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان (ماهانه ۴ میلیون تومان)تعیین می‌شود. خدمات حقوقی
– نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تومان تا ۹۶میلیون تومان ۱۰ درصد
– نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان؛ ۱۵ درصد
– نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا ۲۱۶ میلیون تومان؛ ۲۰ درصد
– نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان؛ ۲۵ درصد
– نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۰ درصد
– نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۵ درصد

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴

 

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ابلاغ بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 خبر داد و گفت ، با توجه به مقررات جزء(4)بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84)قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480000000)ریال تعیین می گردد .خدمات مالی و حسابداری

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان ، جواد انوری عنوان کرد ، نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنا قضات و مشمولین تبصره های (1) و (2)ماده 87 با توجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (51)قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی )شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی )و کارانه به شرح ذیل می باشد :شرکت حسابداری

–    نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480،000،000 )ریال تا نهصدو و شصت میلیون (960،000،000)ریال  ده درصد  ( 10 % )

–    نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960،000،000)ریال تا یک میلیاردو چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال پانزده درصد ( 15% )

–    نسبت به مازاد یک میلیارد وچهارصد و چهل میلیون ( 1،440،000،000)ریال تا دومیلیارد و صدو شصت میلیون (2،160،000،000)ریال :بیست درصد  ( 20 % )

–    نسبت به مازاد دو میلیارد و صدو شصت میلیون (2،160،000،000)ریال تا دومیلیارد و هشتصدو هشتاد میلیون (2،880،000،000)ریال :بیست و پنج درصد  ( 25 % )

–   نسبت به مازاد دومیلیاردو هشتصدو هشتاد میلیون (2،880،000،000)ریال تا سه میلیاردو هشتصدو چهل میلیون (3،840،000،000)ریال :سی درصد (30%)

–   نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3،840،000،000)ریال :سی و پنج درصد ( 35 % )

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد ، حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (5)قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی )شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%)خواهد بود .

انوری تصریح کرد ، براساس ماده (5) قانون اصلاح پاراه ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی )شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (10%)به عنوان مالیات کسر خواهد شد . با توجه به اینکه در جزء(4)بند (الف )تبصره 12 مذکور عبارت ((کارانه))خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است ،بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ده درصد (10%)نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضایهیأت علمی دانشگاهها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود .

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان خاطر نشان کرد ، احکام تبصره های (1) و (2)ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف )تبصره 12 یادشده تمامی احکام تبصره های (1)و (2)ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/4/1396 (اعم از نرخ و ..)مطابق مقررات ، درسال 1400 کما کان لازم الاجراء است  و درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرر در جزء (4)بند (الف)تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کشور مستثنی گردیده است  و درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7برابر آن (معادل 3،360،000،000 ریال مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%)و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد (20%)خواهد بود .

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.