مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان۹۹

مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان۹۹ و گزارش حسابرسی مالیاتی

مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان۹۹ مشخص شد.خدمات مالی و حسابداری

تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۲۷- مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر وطبق نمونه ودستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نموده وجهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.شرکت حسابداری
الف- اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین ومقررات واستانداردهای حسابداری.
ب- تعیین مأخذ مشمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوط.
تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتی دوره مزبور ویا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.فرسان
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی وحقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

برابر ابلاغیه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، کلیه مهلت های قانونی که سررسید آنها تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد از جمله “مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده” نیز شامل تمدید مهلت موضوع بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ( مبنی بر تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ) خواهد بود.

بنابراین مودیان مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم ( زمستان ) سال ۱۳۹۹ با احتساب تعطیلات رسمی پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه ، تا تاریخ ۱۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت. خدمات حقوقی

اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۹

اظهارنامه ارزش افزوده زمستان۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.