قرارداد کار چیست ؟

تعریف قرارداد کار و انواع آن

قرارداد کار چیست و مسائل مربوط به آن ازمعدود مواردی است که دردنیای “کسب وکار”، همه بایددر موردآن اطلاعات کافی داشته باشند. چه شماکارگرباشید، چه کارمند دولت یاصاحب یک کسب وکارباشید یا به هر نحو دیگری که به کسب و کار ارتباط دارید، باید درمورد قراردادکاراطلاعات کافی داشته باشید. این قرار دادکارمهمترین عامل اعتماد و اطمینان برای کارگر،کارمند وکارفرماست.فرسان

مابه عنوان کارفرمابا وجود قرار دادکاری مشخص می توانیم مطمئن باشیم نیروی کاربا انگیزه بیشتربرانجام وظیفه اش تمرکز میکند. عقد قرارداد کاری کاملا به نفع دو طرف قرارداد است. عدم استفاده از قرارداد کاری می تواند مشکلات بسیاری را برای دو طرف یایکی ازطرفین به دنبال داشته باشد.

مهم ترین نکته درمورد قرار دادکاری این است که بسیاری تصورمیکنند به اندازه کافی درمورد این موضوع اطلاعات دارند، درصورتی که احتمالا اینطور نیست. ما در این مقاله به مهمترین نکات و توضیحات لازم در خصوص قرارداد کاری میپردازیم. در پایان این مقاله به هر آنچه که به عنوان یکی از طرفین قرارداد لازم است بدانید مسلط میشوید، با ماهمراه باشید.

قرارداد کار چیست ؟

ماده هفت قانون کارمیگویدقرارداد کار، قراردادی شفاهی یاکتبی است که به موجب آن کارگردرمقابل دریافت حق العمل، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تمام قراردادهای کاری 2 طرف دارند. یک طرف این قرارداد کارفرما و طرف دیگر انجام دهنده کار قرار دارد. در قراردادهای کاری، سمت کارفرما می تواند شخص حقیقی یاحقوقی باشد، اما در طرف انجام دهنده کارکه یک کارگر یا کارمند است حتما یک شخص حقیقی یعنی انسان قرار دارد. قرارداد کاریک عقد غیر تشریفاتی محسوب میشود.شرکت حسابداری

در تعریفی که در ماده 7 قانون کاردر مورد قرارداد کار آمده، منظور از واژه کارگر یک شخص حقیقی یک انسان است که در مقابل کار مزد دریافت می کند و این مزد را به صورت های روزانه، ماهانه یا هفتگی دریافت می کند. او کار را طبق آنچه کارفرما دستور می دهد انجام می دهد. طبق آنچه در عامه وجود دارد، به کارمندان شرکت های خصوصی نیز کارمند گفته می شود، اما از نظر حقوقی هر شخصی که کارمند دولت باشد کارمند است و هرکس برای دولت کار نکند تحت پوشش قانون کار است و کارگر محسوب می شود.

انواع قرارداد کاری

قراردادکار ازچند جهت قابل دسته بندی است. اگربخواهیم به طور کلی توضیح دهیم، قراردادها ازحیث نوع استخدام و از نظر مدت کار قابل دسته بندی هستند. در ادامه انواع قراردادی کاری را معرفی می کنیم و توضیحات مختصری در موردهرکدام ارائه میدهیم.خدمات مالی و حسابداری

انواع قرارداد کار از نظر نوع استخدام

از نظر نوع استخدام، دو دسته برای قراردادهای کاری وجود دارد:

“قرارداد کار دولتی” : جالب این جاست که قراردادهای دولتی خودشامل سه دسته هستن که شامل استخدام رسمی، استخدام پیمانی و استخدام قراردادی (خدماتی) است. هر یک از کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی مشمول قوانین ومقررات استخدامی مربوط به دسته خودهستند.

“قراردادکار شرکتهای خصوصی ” : اما قراردادهای کار شرکت های خصوصی تحت پوشش ونظارت نظام قانون کارهستند.

“انواع قرارداد کار از نظرمدت کار ” قرارداد های کار (به خصوص قرار داد کار شرکتهای خصوصی) ازنظر مدت نیزقابل دسته بندی هستند. این دسته بندی شامل مواردزیر است:

قرار داد کاری موقت:  بدیهی است که قراردادموقت دارای زمان خاتمه قرارداد است وبا سررسید این تاریخ زمان قرارداد به پایان می رسد. در صورتی که قرارداد به موقع تمدید نشود و تکلیف آن مشخص نشود و کارگر به کار خود ادامه دهد، قراردادحمایتی از اوندارد. خدمات حقوقی

قرارداد کار چیست ؟

قرارداد کار چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.