نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار

نحوه محاسبه مرخصی و دستمزد کارمندان و کارگران براساس قانون کار تامین اجتماعی

نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار / به چه روز هایی تعطیلات می گویند

“تعطیلات رسمی”غیر از تعطیلات معمول است که هرهفته کلیه شاغلین دارند . روزجمعه تعطیل است و در برخی از کارگاهها ، کارخانجات و ادارات نیز روز پنجشنبه تعطیل اعلام شده و کارکنان به جای روز پنجشنبه در روزهای دیگر ساعات بیشتری کار میکنند تا ساعات کارهفتگی که براساس قانون تعیین شده اجرایی شود .خدمات مالی و حسابداری

ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت است

ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت است که با توافق کارفرما یا نمایندگان وی و کارگران یا نمایندگان آنها امکان جابه‌جایی ساعات در روزهای مختلف هفته وجود دارد. برای مثال : ۵ روز اول هفته ۸ ساعت و روز ششم ۴ ساعت یا ۵ روز هفته ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه و در روز ششم ۶ ساعت و ۳۰۰ دقیقه.شرکت حسابداری

نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار /نحوه محاسبه اضافه کاری

“بر این اساس چنان چه کارگری بیش از ۴۴ ساعت در هفته کار کند مشمول دریافت اضافه‌کار است که به ازای آن هر ساعت ۴۰ درصد بیشتر دستمزد دریافت میکند. اضافه‌کار دریافتی مشمول پرداخت حق‌بیمه میشود، ولی مدت سابقه فرد را افزایش نمیدهد، بلکه در هنگام استفاده از خدمات، از مابه‌ازای بیشتری از نظر کیفیت خدمات بهره‌مند میشود.”فرسان

“طبق قانون، تعطیلی هفتگی روز جمعه است و چنانچه کارگری با درخواست کارفرما در این روز بر سرکار حاضر شود، باید یک روز دیگر به‌عنوان روز تعطیل برایش در نظر گرفته شود و معادل ۴۰ درصد افزایش مزد روزانه با عنوان فوق‌العاده روز تعطیل به وی پرداخت شود. تعطیلات رسمی یکی دیگر از موارد مرخصی همراه با مزد است و کارفرما در قبال آن باید ساعت کار روزانه را برای کارگر منظور نماید.”

نحوه محاسبه مزد برای کار در روزهای تعطیلات رسمی

بنابر این چنان چه کارگردرتعطیلات رسمی سر کار حاضر شود ، به میزانی که سرکار بوده از مزد مجزا برخوردار میشود و جدای از آن نیز از ۴۰ درصد اضافه تحت عنوان فوق‌العاده اضافه‌کاری برخوردار میشود . یعنی کارگری که مثال در روز عید  سر کار حاضر میشود به ازای هر ساعت کار، معادل ۱۴۰ درصد مزد به ازای هر ساعت کاری دریافت خواهد کرد . برای تعطیلات رسمی نیز باید حق‌بیمه مربوطه به سازمان تامین‌ اجتماعی پرداخت شود، و این ایام جزوو  سوابق بیمه‌ا‌ی فرد محسوب میشود .

نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار / تعریف مرخصی و نحوه محاسبه مرخصی

مرخصی استفاده آزادازساعات و روزهای کار است که کارگر میتواند برای انجام امور شخصی و اوقات فراغت و… از آن استفاده کند . مرخصی‌ها ، برخلاف تعطیلات رسمی ، که ایامی مشخص هستند ، توسط خود کارگر انتخاب میشوند .

مرخصی یعنی چه و شامل چه افرادی میشود ؟

“مرخصی” ( یا تعطیلی کاری )( تعطیلی کاری با واژه تعطیل کاری متفاوت است )بخشی از روزهای کاری است که به انتخاب خود شخص شاغل برای انجام امور شخصی مورد استفاده قرار میگیرد . یعنی شاغل برای انجام امور شخصی خودروزهای مشخصی ازسال را می تواند در محل کار خود حاضر نشود. تعطیلی کاری فقط درمورد افرادی صدق می کند که به کاری اشتغال دارندوبرای آنها حق بیمه پرداخت میشود .

افرادی که به صورت روز مزد یا ساعتی کار نمی کنند مشمول این قانون نیستند . یکسری از افراد هم هستند که به صورت پاره وقت و مشاوره ای با کارفرما توافق کرده اند این افراد بسته به تعداد روزهای توافق شده در ماه و اینکه برای روزهای حضورشان بیمه پرداخت میشود یا خیر هم وضعیت تعطیلی کاری متفاوتی خواهند داشت .

معمولا افراد پاره وقت که برایشان بیمه پرداخت نمیشود مرخصی هم ندارند اما گاهی توافق سه روز در هفته یا ۱۵ روز در ماه بین کارفرما و کارگر صورت می گیرد که در این صورت کارگز می تواند تقاضای مرخصی استحقاقی به میزان روزهای حضور خود نماید .خدمات حقوقی

مرخصی استحقاقی

“مرخصی استحقاقی ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز میشود . مرخصی کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال دارند ، سالانه ۵ هفته است ، که در دو نوبت ۶ ماه اول و شش‌ماه دوم استفاده میشود . برای‌کار کمتر از یک سال مرخصی به نسبت مدت کار محاسبه میشود . به موجب ماده ۶۶ قانون کار ، کارگر نمیتواند در سال بیشتر از ۹ روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند .”

در صورت بازنشستگی ، ازکارافتادگی کلی ، تعطیلی کارگاه یافوت کارگرمطالبات بابت مرخصی استفاده نشده به کارگر یا ورثه وی قابل‌پرداخت است . امادرصورت استعفا و ترک کار کارگر ، مطالبات بابت مرخصیهای باقیمانده به وی تعلق نمیگیرد.

نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار

مرخصی استحقاقی در مشاغل معمولی و سخت و زیان آور چطور محاسبه میشود ؟

“مرخصی استحقاقی” روزهایی در ماه است که شاغل میتوانددرمحل کارحاضر نشده بدون آنکه از حقوق وی کسر شود . میزان این مرخصی استحقاقی دو روز و نیم در ماه و مجموعا ۲۶ روز در سال است . البته شخص می تواند ۹ روز از مجموع این ۲۶ روز را به صورت ذخیره نگه دارد و برای سال بعد استفاده نماید .

نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار

“قانون استفاده از مرخصی استحقاقی “در شرکت های خصوصی و دولتی به نظر کارفرما هم بستگی دارد گاهی فرد شاغل از مرخصی ها خود استفاده نکرده وپول آنرادرانتهای سال یا هر شش ماه از کارفرما میگیرد و یا اینکه برخی کارفرمایان پرسنل را مجبور به استفاده ازمرخصی هاکرده ودرصورت عدم استفاده به جز۹ روز آن بقیه مرخصیها از بین رفته و اصطلاحا می سوزد  .

“مرخصی استحقاقی ” در مشاغل سخت و زیان آور اندکی بیشتر بوده و ۳ روز در ماه و معادل ۵ هفته در سال بوده که بایستی در نوبت 6 ماه اول و 6 ماه دوم سال مورد استفاده قرار بگیرد . مشاغل سخت زیان اورتعریف مشخصی در قانون کار دارند مثل افرادی که در پست های فشار قوی یا کنارکوره های ذوب کارمیکنند . برخی مشاغل هم هستند که به درخواست کارگریاکارفرما از طرف اداره کارو تامین اجتماعی ومراکز بهداشت بعداز بررسی تعیین تکلیف میشوند.

مرخصی حج واجب

هرکارگرحق دارد برای ادای فریضه حج در تمام مدت کار و فقط برای یک نوبت از یک ماه مرخصی استحقاقی استفاده کند و در صورتی که مرخصی طلب نداشته باشد از مرخصی بدون حقوق بهره‌مند شود.

مرخصی بدون حقوق  و مرخصی حج در قانون به چه معنی است ؟

این نوع مرخصی در قانون برای اموری مثل سفرهای طولانی ، گرفتاری های خانوادگی و غیره پیش بینی شده و البته باید با موافقت کتبی کار فرما همراه باشد و شاغل می تواند تا دو سال از این تعطیلی کاری استفاده نماید و در صورت نیاز و موافقت کار فرما تا دو سال دیگر هم قابل تمدید است .در این تعطیلی کاری حقوق و مزایایی به شخص از جمله حقوق ماهانه ، بیمه ، عیدی و سنوات و بن و سایر موارد تعلق نمیگیرد و فقی طبق توافق شخص میتواند پس از پایان مدت تعطیلی کاری به سر کار خود برگردد .

مرخصی حج واجب هم  به مدت یه ماه و فقط برای یکبار قابل استفاده است و فرد باید حداقل ۳۰ روز مرخصی استحقاقی ذخیره داشته باشد و اگر نداشته باشد مرخصی حج وی بدون حقوق محاسبه میشود و برای این یک ماه حقوقی به شخص تعلق نمیگیرد .

مرخصی ساعتی چیست و میزان آن چقدر است ؟

مرخصی ساعتی همان مرخصی استحقاقی است که روزانه اخذ میشودو نحوه محاسبه مرخصی آن از مرخصی سالانه کسر میشود. مرخصی ساعتی بخشی از مرخصی استحقاقی بوده و از میزان ان کسر میشود و فرد برای برخی کارهای روزانه از آن استفاده می کند و در کارگاهها و شرکت های مختلف متفاوت است در برخی شرکت ها دو ساعت و برخی دیگر تا ۵ ساعت و حتی ۶ ساعت در روز هم مجاز می باشد . این نوع تعطیلی کاری می تواند انقدر زیاد شود که تمام مرخصی استحقاقی ماهانه را مصرف کند و در پایان ماه دیگر چیزی از تعطیلی کاری نماند .

افراد معمولا در صورت وجود کارهای خیلی ضروری یا کارهای اداری که نیاز به مراجعه صبح دارد از این نوع تعطیلی کاری استفاده میکنند . مورد دیگر این که اگر در شرکتی افراد ساعت کاری روز 5 شنبه را موظف باشند در طول هفته پر کنند و به صورت توافقی پنجشنبه تعطیل باشند بنابر این استفاده از “مرخصی استحقاقی “در طول هفته نبابد بیشتر از مجموع ساعات کارری موظفی گردد و اگر میزان مرخصی ساعتی بیشتر از کل مرخصی استحقاقی در طول ماه شود درواقع حکم مرخصی بدون حقوق و کسر از کار را خواهد داشت و کارفرما می تواند برای آن ساعت بیمه هم پرداخت نکند .

مرخصی بدون حقوق یا تحصیل

استفاده از “مرخصی بدون حقوق “در قانون کارتجویز شده است، ولی این مرخصی بایدبا موافقت کارفرما صورت بگیرد، زیرا در دوره نحوه محاسبه مرخصی بدون حقوق، قراردادکاربه حال تعلیق درمی‌آید وپس ازآن کارگر به کار سابق باز میگردد .

موارداستفاده از” مرخصی بدون حقوق” عبارت است ازتحصیل ، انجام سفرهای طولانی ، امور شخصی و گرفتاری ‌های خانوادگی ، گذراندن دوره آزمایشی برای کار جدید و… مرخصی بدون حقوق حداکثر دو سال است ، که در صورت استفاده از “مرخصی تحصیلی” ، به مدت دوسال دیگرقابل‌ تمدید است . این نوع مرخصی و مرخصی حج واجب بدون پرداخت حقوق است وبابت آن نیز حق‌ بیمه به” سازمان تامین‌ اجتماعی” پرداخت نمی شود و سابقه ‌ای نیز برای استفاده ‌کننده ایجادنمیکند .

مرخصی حوادث و اتفاقات زندگی

کلیه کارگران درصورت ازدواج دائم ، فوت همسر ، پدر و مادر و فرزندان از سه روز مرخصی با حقوق برخور دارند . حق‌ بیمه این سه روز نیز باید به سازمان تامین‌ اجتماعی پرداخت شود .

مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی مرخصی بدون حقوق است ، ولی باتایید سازمان تامین‌ اجتماعی هم از غرامت دستمزد بهره‌ مند میشودوهم جزو سوابق کارو بازنشستگی کارگر محسوب میشود. مرخصی استعلاجی سقف زمانی نداردو برای  هرچند مدت که شخص بیمار شودویا بیماری‌ اش ادامه یابد، قابل‌استفاده است به شرطی که توسط پزشک معالج و یا کمیسیون پزشکی سازمان تامین‌ اجتماعی تاییدشود.

مرخصی استعلاجی مخصوص ایام بیماری می باشد

“این مرخصی مخصوص زمان های بیماری بوده و تا بهبودی کامل فرد به تشخیص و تایید پزشک می تواند ادامه داشته باشد . در مرخصی استعلاجی فرد بخشی از حقوق خود را دریافت کرده و این میزان تا ۷۵ درصدحقوق و دستمزدروزانه بدون احتساب اضافه کاری معمول کارگرمیباشد .کارگر بعد از پایان مرخصی استعلاجی با مدارک پزشکی خودبه تامین اجتماعی رجوع کرده و تامین اجتماعی با بررسی اسنادپزشکی ومحاسبه حقوق ودستمزد فرد ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه آنرا به عنوان حق استعلاجی پرداخت می کند .”

نوعی دیگر مرخصی استعلاجی مربوط به حوادث ناشی از کار است در این حالت کارفرما و تامین اجتماعی موظف هستند که صد درصد حقوق ودستمزد روزانه کارگررابپردازند و کارفرما باید حق بیمه کارگر را تا پایان ایام تعطیلی کاری پرداخت کرده و این دوران جزو سابقه کار وی هم محسوب میشود .

چیزی که کارگرحادثه دیده حتمابایددرنظر بگیرد تا بتواند از مرخصی استعلاجی در زمان درمان استفاده کند ارسال اسناد و مدارک پزشکی و فرم حادثه در موعد مقرر به اداره کار و سازمان تامین اجتماعی می باشد . فرم حادثه ناشی از کار و اسناد استعلاجی باید حداکثر ظرف سه روز  بعد از وقوع حادثه به تامین اجتماعی و اداره کار ارسال شود و در پایان تعطیلی کاری هم کارگر شخصا به تامین اجتماعی مراجعه و مراحل قانونی را طی کند .

 

مرخصی‌ بارداری

“مرخصی زایمان” بابت وضع حمل وزایمان به کارگران زن تعلق میگیرد و درحال حاضر مدت آن شش ماه است. مرخصی مزبور جزسوابق کارگر محسوب میشود و در طول این مدت از طرف سازمان تامین‌ اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه‌شده پرداخت میشود. دوره مرخصی زایمان جزوایام تعلیق ازکار محسوب میشود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمیگردد.

 

مرخصی زایمان چند روز است و چند بار قابل استفاده می باشد ؟

مرخصی زایمان مرخصی ایام بارداری و شیر دهی مادر بوده و البته در قانون فعلی مدتی هم برای پدر تعطیلی کاری با این عنوان در نظر گرفته شده است این نوع تعطیلی کاری حداکثر  ۶ ماه است و خانم ها می توانند قبل از زایمان و یا بعد از زایمان از ان استفاده کنند یعنی می توانند بخشی از آن را در ماههای پایانی بارداری و بخشی دیگر را بعد از زایمان استفاده کنند و حقوق و مزایا هم به آن تعلق میگیرد .

خانم ها پس از اتمام دوران تعطیلی کاری بایدبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده وبرای دریافت حق و حقوق خود اقدام نمایند . ضمن آنکه کارفرما اجازه اخراج شخص را نداشته و موظف است پس از پایان تعطیلی کاری وی را به کار برگرداند مگر انکه خود فرد تمایلی به بازگشت نداشته باشد .

 

انواع مرخصی در قانون

قبل از انکه به انواع مرخصی و نحوه محاسبات آن در قانون کار بپردازیم بعد از توضیح کلیاتی در مورد مرخصی و روزهای تعطیل رسمی باید بدانیم این واژه در قانون کار چه تعریفی دارد و شامل چه کسانی میشود .مرخصی حق قانونی هر فرد شاغل که شرایط دریافت ان را دارد محسوب میشود .

به دیلی اینکه در موارد قانونی مرخصی با تعطیلی رسمی یا هفتگی تداخل هایی وجود دارد توضیح مختصر در این خصوص لازم به نظر می رسد. گاهی کارفرمایان به دلیل نوع کار و شرایط خاصی که وجود دارد از کارگران خود میخواهند که روز جمعه را سر کار حاضر شده و به جای روز جمعه از روز دیگری در هفته به عنوان تعطیلی استفاده نماید در درجه اول نباید در این امر اجباری در کار باشد ضمن انکه اگر در این مورد توافقی حاصل شود روز جمعه روز کاری کارگر محسوب شده و دیگر به آن اضافه کاری تعلق نمیگیرد ضمن انکه میتواند از روز دیگری در هفته به عنوان روز تعطیل استفاده کند .

اگر روز جمعه با یکی از تعطیلات رسمی مطابق شود هیچ حق مالی برای کارگر محسوب نشده و کارگر نمیتواند ادعای مالی در این خصوص داشته باشد ضمن انکه کارگرانی که روز جمعه را کار کرده و روز دیگری از هفته را تعطیل هستن در صورت تداخل تعطیلی رسمی با روز جمعه چون طبق توافق روز جمعه برای آنهاروز کاری بوده است باید سر کار حاضر شده و نمی توانند کار را تعطیل کنند . کارگرانی که روز جمعه را کار می کنند و سه شنبه را مثلا تعطیل هستند موظفند تعطیلی سه شنبه خود را استفاده کرده و در صورت عدم استفاده برای آنها ذخیره نمیشود.

“کارگرانی که نوبت هستند و جمعه برای آنها روز کاری محسوب می شود باید یک روز دیگر از هفته تعطیل بوده و ۴۰ درصد هم حق شیفت بگیرند .”

 

مرخصی بین تعطیلی چطور محاسبه میشود ؟

گاهی برای مثال بعداز تعطیلی جمعه یکشنبه ودوشنبه هم تعطیل رسمی اعلام میشود و شاغل تمایل دارد که شنبه را هم از تعطیلی کاری استفاده کند در صورت انجام این کار علاوه بر روز شنبه وی روزهای یکشنبه و دوشنبه هم که تعطیل رسمی بوده است جزو مرخصی استحقای فرد محسوب شده و از آن کسر میگردد . که اصلاحا در قانون مرخصی بین التعطیلی گفته میشود .

 

آیا مبلغ مرخصی به ورثه کارگر تعلق میگیرد ؟

در صورت فوت کارگر میران مرخصی باقیمانده وی برحسب حقوق روزانه محاسبه و به ورثه آن پرداخت میشود البته برای دریافت این مبلغ باید مراحل قانونی وراثت طی گردیده وتعداد وراث ویا قیم آن هاکاملا مشخص باشد و مبلغ طبق قانون به آن ها پرداخت میشود  .

“البته اگر روز های ذخیره داشته باشد در غیر این صورت چیزی به ورثه تعلق نخواهد گرفت و در صورت از کار افتادگی کارگر و یا بازنشستگی یا تعطیلی کارگاه میزان مرخصی های باقی مانده محاسبه و به فرد پرداخت میشود پرداخت مبلغ تعطیلی کاری در این مواقع به صورت جدا گانه صورت نمی گیرد بلکه در کنار محاسبه سایر حق و حقوق کارگر این موضوع هم بررسی و محاسبه شده و به مجموع طلب شخص افزوده می شود .”

 

مرخصی ازدواج و فوت چند روز است ؟

قانون برای حمایت عاطفی ازاشخاص آسیب دیده یا افرادی که ازدواج می کنند ضمن انکه در هنگام ازدواج به عنوان هدیه برای بیمه شده مبلغی را در نظر میگیرد سه روز مرخصی هم برای این اشخاص در نظر گرفته است . این سه روز تعطیلی کاری برای ازدواج خود شخص و یا فوت بستگان درجه یک تعلق میگیرد . طبق قانون شخص از همه حقوق و مزایای قانونی خود برخوردار بوده و جزو روزهای کاری وی محسوب میشود . ضمن دریافت حقوق خود به صورت کامل سایر مزایای قانونی هم در پایان سال مثل عیدی ، سنوات و غیره هم برای این سه روز محاسبه و پرداخت می شود  .

به طورکلی نحوه استفاده از تعطیلیهای کاری و جزییات قانونی آن باید مورد توجه همه کار فرمایان باشد چه کارگر از این حقوق مطلع بوده و چه مطلع نباشد باید از طرف کارفرما رعایت شود . در صورتی که کارفرما به هر دلیلی این حقوق را رعایت نکند کارگر و فرد شاغل می توانند به اداره کار شکایت کرده و با ارائه اسناد و مدارک کارکرد خود در آن شرکت در صورت اثبات ادعا کارفرما موظف به پرداخت حق و حقوق آن خواهد شد .