حسابداری دولتی در جهان

حسابداری دولتی در جهان چیست؟

دراین مبحث به بررسی حسابداری دولتی در جهان می پردازیم که این مقوله نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های مالی سازمان های دولتی را جمع آوری و گزارش می نماید تا بتوان در مورد تخصیص منابع مالی آنها به برنامه ها و عملیات مختلف ، تصمیماتی صحیح و مناسب اتخاذ نمود. به عبارت دیگر ، حسابداری دولتی عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر فعالیت های مالی سازمان های دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول حسابداری دولتی انجام می شود.خدمات مالی و حسابداری

بنابر این ، شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت ، نگاهداری حساب های سازمان های دولتی و نیز تهیه گزارش های مالی مربوط به تمام یا هر یک از عملیات مذکور و یا نتایج آنها می باشد.شرکت حسابداری

“هدف این مقاله این است که بدانیم حسابداری رعایت قوانین و مقررات است.” از طرف دیگر، چون قوانین و مقررات کشورهای مختلف متفاوت است، برخلاف حسابداری بازرگانی که اصول و موازین کلی آن در تمام کشورها تقریباً مشابه است، سیستم حسابداری دولتی هر کشور معمولاً دارای روش ها، خصوصیات و قالب های خاصی است که آن را از سیستم های مورد عمل در سایر کشورها تا حدودی متفاوت و لزوم مطالعه مستقل آن را مطرح می سازد.فرسان

دولت ، به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و مصرف درآمدها و وجوه عمومی و نگاه داری حساب های دولتی و تهیه گزارش های مالی لازم برای اطلاع کشور و قوه مقننه ، ایفا کننده نقشی اساسی در حسابداری دولتی است. قوه مقننه چون مسئول بررسی و تصویب برنامه های مالی و وضع قوانین و مقررات مربوط به تحصیل درآمدها و انجام هزینه های دولت است ، برنامه ها ، عملیات و طرح های دولت و سازمان های دولتی و وظایف و مسئولیت های مالی سازمان های مذکور و کارکنان آنها را تعیین می کند.

سیرتکاملی حسابرسی درجهان و در گذشته ایران چگونه بوده است ؟

“حسابداری دولتی در جهان” در طی قرون وسطی، گسترش مبادلات تجاری در کشورهای اروپایی نیاز به خدمات حسابرسی را بیش از پیش مطرح کرد. از میان کشورهای اروپایی آن زمان، ایتالیا گسترش چشمگیری یافت و این روند تا آنجا ادامه یافت که در سال 1394 میلادی، دفاتر و اسناد مالی شهر پیزا در ایتالیا به گونه ای مشابه آنچه که در یونان باستان متداول بود ، مورد حسابرسی و قرار گرفت.

یونانیان، رومیان و مصری ها در زمره اولین کسانی بودندکه از پیش از میلادمسیح از حسابرسی داخلی استفاده می نموده اند. جالب اینکه حوزه این حسابرسی هاای اولیه خیلی شبیه به آنچه که امروز انجام می شود بوده است. در سیستم اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی و سایر اطلاعات اقتصادی به مراکز تصمیم گیری دارای اهمیتی فراوان و انکار ناپذیر است. یکی از خصوصیات این سیستم، وجود سازمانهای بزرگی است که بصورت شرکتهای سهامی عام، سرمایه میلیونها سرمایه گذار را در یکجا جمع و فعالیتهای اقتصادی وسیعی را در سرتاسر یک کشور یا حتی در اقصی نقاط جهان اداره می کند.

به وضوح روشن است که “حسابداری دولتی در جهان “برای مدیرانی که این سازمانها را اداره می کنند امکان نظارت بر تمام جزییات و کسب تمامی اطلاعات ممکن نیست و ناگزیر داوری خود را برمبنای گزارش های مالی و اطلاعات دیگری که دریافت می دارند، بنا می نهند. از طرف دیگر، دولت نیز که سهمی عمده از منابع مالی را به شکلهای گوناگون برای انجام دادن وظایف و برنامه های خود به مصرف می رساند، از بررسی اطلاعات مالی برای اطمینان از درستی تامین و مصرف وجوه، بی نیاز نیست.

چگونه باید نسبت به قابلیت قبول و درست بودن اطلاعات مالی اطمینان لازم را بدست آورد؟

وظیفه ای است که “حسابرسان” در رسیدگی به چنین گزارش هایی، ایفا می کنند. امروزه در جریان فعالیتهای اقتصادی و تصمیمات سرمایه گذاری، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات است. حسابرسان برای انتقال اطلاعات نیاز به استانداردهایی برای ارایه گزارش و یکنواختی در ارکان گزارشگری دارند.

رعایت اصول صحیح حسابداری و برقراری سیستم، مناسب انتقال درست، بصورت گزارش های مالی موسسات مختلف یک کشور، عامل بسیار موثری در تحقق بخشیدن به آرمان های توسعه اقتصادی کشور به شمار می آید.

حسابداری دولتی در جهان

بررسی سیر تحول حسابداری دولتی در ایران و جهان

حسابداری دولتی در جهان” و فدراسیون بین المللی حسابداری نیز در جهت مقایسه پذیری اطلاعات کشورها، رهنمودهایی برای ترغیب به استفاده از حسابداری تعهدی بر اساس تجربیات کشورهای موفق ارائه کرد تا کشورهای در حال توسعه و دیگر کشورها را مورد حمایت قرار داده است. تحقیقات نشان داده است ایران نیز جهت رهایی از ناکارآمدی نظام حسابداری دولتی موجود گام هایی را برداشته است. در دهه اخیر تغییر قوانین و تصویب استانداردهای حسابداری بخش دولتی زمینه تحول را در این کشورها مهیا کرده است. این تحقیق تاکید بر سیر تحول حسابداری دولتی در کشور ایران و جهان دارد.خدمات حقوقی