گزارشات حسابرسی

گزارشات حسابرسی چیست؟

گزارشات حسابرسی، بررسی گزارش مالی شرکت به‌صورتی‌که در گزارش سالانه ارائه شده توسط فردی مستقل از شرکت است. همچنین برخی از صاحب نظران ، حسابرسی را یک فرآیند بررسی دقیق اطلاعات اقتصادی و اسناد مالی برای کشف تقلب و اشتباه می دانند.خدمات مالی و حسابداری

یک گرازشگر حسابرس باید استقلال و داشتن برنامه ریزی کاری و رعایت اصول حسابرسی را در اولویت کار خود قرار دهد . در جهت تحریر گزارش حسابرسی خوب داشتن ، توسط دیگر مؤسسات حسابرسی ، همچون یک مرجع ، لازم دیده می شود . گزارش حسابرسی شامل ترازنامه ، صورت درآمد ، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سازمان ها می باشد .

حسابرسان نباید روی اعتماد به نفس صورت تمرکز کنند. درعوض ، حسابرسان ممکن است در درجه اول به ارزیابی سایر شواهد متکی باشند اعتماد به نفس مدیریت و خطرات احتمالی حسابرسی. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا یا نهچگونه حسابرسان از اعتبار چهره اجرائی در قیمت گذاری خود استفاده می کنند .شرکت حسابداری

انواع گزارشات حسابرسی

گزارش مقبول ـ گزارش مشروط ـ گزارش مردود – عدم اظهارنظر

نظرمقبول

در این گزارش به این نتیجه می رسیم  که گزارشات حسابرسی آنان بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است و همین طور مطابق با کلیات حسابداری می باشد .گزارش مقبول بیانگر آن است که هرگونه ابهام در اصول حسابداری می تواند اثری با اهمیت بر صورت های مالی داشته باشد .

گزارش استاندارد مقبول تنها زمانی می تواند که صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شامل افشای کافی و با استفاده از مبنای یکنواختبا دوره قبل ارائه شده باشد. محدودیت با اهمیت و یا اساسی دردامنه رسیدگی وجود نداشته باشد. آثار هرگونه ابهام اساسی موجود که به گونه ای منطقی برآورد شود. فرسان

نظرمشروط

دراین گزارش به این نتیجه می رسیم که موارد با اهمیت  در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابرسی و گزارشات حسابداری  توسط واحد رسیدگی به تنهایی یا در مجموع بر صورت های مالی با اهمیت بوده اما اساسی نباشد، نوع اظهارنظر حسابرس مشروط خواهد بود.

نظر مردود

در این گزارش نیز به این نتیجه می رسیم که عدم رعایت  انحراف از استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی برای  صورت های مالی ، نوع اظهارنظر و گزارشات  حسابرسی مردود خواهد بود.

عدم اظهار نظر

دراین گزارش حسابرس در گزارشات حسابرسی  خود با محدودیت یا ابهام اساسی مواجه شود به نحوی که امکان اظهارنظر نسبت به صورت های مالی فراهم نگردد ، حسابرس نسبت به صورت های مالی گزارش عدم اظهارنظر صادر خواهد کرد .

تاثیر اظهار گزارشات و حسابرسی بر فعالیت شرکتها

دراین بخش  به این نتیجه می رسیم که  صورتهای مالی شرکت باید طوری تنظیم گردد که حسابرس نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر ارائه ندهد. در آن صورت به سرعت  معاملات شرکت متوقف می شود .

بعنوان مثال “اگر چند شرکت از نظر گزارشات حسابرسی عدم اظهار نظر دریافت کند و یا شرکت دیگری گزارشات و حسابرسی آن مردود باشد نشانه اعتبار پایین  صورتهای مالی می باشد و به همین دلیل کارهای این شرکت ها از جریان می افتند.” سخت گیری در این کار در زمانی طولانی مدت باعث می شود اطلاعات شرکت ها تقویت پیدا کند .

بررسی علل صدور گزارشات حسابرسی غیرمقبول درسازمان حسابرسی

بررسی  درباره این مطلب که همان گزارش گرفتن از صورتهای مالی شرکتها که توجه به اقتصاد  آن ها را دارد و هدف از بدست آوردن آن صادر کردن گزارشات حسابرسی غیرمقبول ـ مشروط ـ عدم اظهار نظر _ مردود به همکاری سازمان حسابرسی می باشد.  این سازمان انحراف از استانداردهای حسابداری و محدودیت در رسیدگی و ابهام در گزارشات را بعهده دارد  و بررسی می کند که هریک از گزار شات حسابرسی چه نوع اظهار نظری را دارد .

خطای حسابرسی ـ نوع گزارشات حسابرسی در موسسات

آن طور که واضح  و مبرهن است چگونگی بازنمایی اطلاعت خلاصه شده وضعیت مالی  در ایران پایین و توقع موسسات برای گزارشات حسابرسی بالا می باشد  برخلاف انتظار شدید دربازار حسابرسی کشور بعضی از شرکتها حجم کارشان بالا می باشد .خدمات حقوقی

با توجه به دانسته هایی که  از سالیانه شرکت های پذیرفته شده و معاملات آن ها در اوراق بهادار جمع آوری شده اند . نشان میدهد با فزونی مشغله کاری موسسات حسابرسی احتمال گزارش غیرمقبول حسابرسی پایین آمده  و خطای حسابرسی فزونی می یابد . این مطلب بیان می کند توجه افراد برای یک کار موجب کاهش توجه به سایر وظایف میشود . و این بعلت توانایی بشر در یادگیری اطلاعات می باشد .

گزارشات حسابرسی