نامه شماره ۲۰۰/۲۹۶۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱

نامه شماره ۲۰۰/۲۹۶۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱

وجوه خروج از کشور موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( نامه شماره ۲۰۰/۲۹۶۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱ )به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تعیین و توسط  سازمان امورمالیاتی اعلام شد. نامه شماره ۲۰۰/۲۹۶۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱  خدمات مالی و حسابداری

نامه شماره ۲۰۰/۲۹۶۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱

شرکت حسابداری