رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

خلاصه نکات استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان “رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه”

نکته اول:رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ، رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می دهد.شرکت حسابداری

نکته دوم:در اغلب موارد، واحدهای تجاری ملزمند صورتهای مالی خود را بعد از انتشار، به تصویب مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار برسانند . در چنین مواردی، تاریخ تأیید صورتهای مالی، تاریخ تأیید برای انتشار اولیه است، نه تاریخی که در آن صورتهای مالی توسط ارکان یاد شده تصویب شده است.

نکته سوم :واحد تجاری باید به منظور انعکاس رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

نکته چهارم:ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ می دهدیک رویداد تعدیلی میباشد.خدمات مالی و حسابداری

نکته پنجم:تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن،یک رویداد تعدیلی میباشد. فرسان

نکته ششم:واحد تجاری نباید به منظور انعکاس رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

نکته هفتم:

واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند.

نکته هشتم:چنانچه بعد از تاریخ ترازنامه، انحالل واحد تجاری یا توقف فعالیتهای آن توسط ارکان صالحیتدار اعالم شود، یا اینکه واحد تجاری عمال ناگزیر به انجام این امر گردد، صورتهای مالی نباید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود.

نکته نهم:واحد تجاری باید تاریخ تأیید صورتهای مالی و اسامی تأییدکنندگان آن را افشا کند.

نکته دهم:واحد تجاری باید برای رویدادهای غیر تعدیلی . ماهیت رویداد و براوردی از اثر مالی آن، یا بیان اینکه انجام چنین براوردی امکان پذیر نیست را بایستی افشا کند.

نکته یازدهم:موارد عمده ترکیب تجاری بعد از تاریخ ترازنامه یک رویداد غیر تعدیلی است.خدمات حقوقی

نکته دوازدهم:اعلام یا شروع اجرای تجدید ساختار عمده یک رویداد غیر تعدیلی میباشد.

منبع خبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.