بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۷ مورخ ۹۹/۲/۳۱

بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۷ مورخ ۹۹/۲/۳۱

بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۷ مورخ ۹۹/۲/۳۱(تمدید ضرائب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹)

بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۷ مورخ ۹۹/۲/۳۱ ضرائب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹ ( بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی تمدید شد . باتوجه به عدم پیش بینی ضرایب ارزش افزوده برخی صنوف در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که منجر به صدور نامه شماره ۲۳۰/۱۲۵۸ مورخ ۹۹/۲/۶ سازمان امورمالیاتی نیز شد ، تمدید این ضرایب بموجب مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ابلاغ شد . خدمات مالی و حسابداری
لذا ضرایب پیش بینی شده در قالب بخشنامه ۲۳۰/۴۸۵۷۴مورخ ۹۸/۹/۲۷ ( تعیین ضریب ارزش افزوده اشخاص حقیقی برای برخی از فعالیت ها ) برای سال ۱۳۹۹ نیز جاری است . شرکت حسابداری

بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۷ مورخ ۹۹/۲/۳۱ فرسان