نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی

نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی”بخشنامه ۹۸/۴۵۰۵۰۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸”

بخشنامه بانک مرکزی در ارتباط با نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی صادر گردید. فرسان

الف) مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورتهای مالی، مبلغ ١٠٢.٠٠٠ ریال برای هر یورو (٩٠.٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین گردد.
الف -۱) آن دسته از اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی که در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به نرخهای سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS)، شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند (الف) می باشد، بر اساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی اولیه (قیمت تمام شده) تسعیر شوند. نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی 
الف -۲) آن دسته از اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی که در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به نرخهای «سامانه نیما» و «سامانه الکترونیکی ارزی (ETS)» شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند (الف) می باشد، بر اساس نرخ های اعلامی در بند (الف) تسعیر شوند.
ب) قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد.خدمات حقوقی
ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی، تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می باشد. همچنین در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل/ تجدید ارزیابی لازم الاجرا است.»خدمات مالی و حسابداری

نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی

نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی

منبع خبر