نرخ کارمزد خدمات بانکی

نرخ کارمزد خدمات بانکی

بانک مرکزی، تغییرات جزئی در بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

در خصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کرد. نرخ کارمزد خدمات بانکی به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد:
۱- کارمزد ضمانت‌نامه های دارای وثایق ترکیبی (ردیف شماره ۱)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانت‌نامه، متناسب با سهم هر یک از وثایق و نرخ‌های متناظر آن، محاسبه می‌شود.

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

نرخ کارمزد خدمات بانکی

۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ ردیف ۶، به «چک‌های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.خدمات حقوقی
۳- کارمزد صدور دسته‌چک موضوع ردیف ۱۱-۱-۶ پس از شخصی‌سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود.
ضمناً مجدداً تاکید می‌شود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند به‌منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کارمزد کمتری را اعمال کنند. فرسان