نحوه برخورد حسابرس درخصوص عدم ارائه اطلاعات لازم

نحوه برخورد حسابرس

نحوه برخورد حسابرس درخصوص عدم ارائه اطلاعات لازم

نحوه برخورد حسابرس درخصوص عدم ارائه اطلاعات لازم :

نحوه برخورد حسابرس درخصوص عدم ارائه اطلاعات لازم و یا عدم اطمینان به اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت چگونه است؟

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

طبق بند ۱۰۷ بخش ۵-۳۱ استانداردهای حسابرسی نگرانی درباره صداقت مدیریت واحد مورد رسیدگی ممکن است چنان جدی باشد که حسابرس را به این نتیجه برساند که احتمال ارائه نادرست صورتهای مالی توسط مدیریت در حدی است که انجام حسابرسی میسر نیست همچنین نگرانی درباره وضعیت و قابلیت اعتماد سوابق واحد مورد رسیدگی ممکن است سبب این نتیجه گیری حسابرس شود که دسترسی به شواهد حسابرسی متناسب و کافی برای اظهار نظرمقبول درباره صورتهای مالی امکان پذیر نیست.فرسان

حسابرس در چنین شرایطی، ارائه نظر مشروط یا عدم اظهارنظر رامورد توجه قرار میدهد اما گاه تنها چاره حسابرس ممکن است کناره گیری از کار باشد.

بر طبق بند ۶۵ بخش ۲۴ استانداردهای حسابرسی، حسابرس هنگام تصمیم گیری درباره کناره گیری از کار و اقدام مناسب، با در نظر گرفتن ماهیت شرایط استثنایی و لزوم رعایت الزامات قانونی، نظر مشاور خود را جویا میشود.خدمات حقوقی

بر طبق بند ۶۵ بخش ۲۴ استانداردهای حسابرسی، حسابرس هنگام تصمیم گیری درباره کناره گیری از کار و اقدام مناسب، با در نظر گرفتن ماهیت شرایط استثنایی و لزوم رعایت الزامات قانونی، نظر مشاور خود را جویا میشود.

منبع خبر