نامه شماره ۲۲۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹

نامه شماره ۲۲۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹

نامه شماره ۲۲۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹(ممنوع الخروجی، مسئولیت تضامنی مدیران واجراییات)

نامه شماره ۲۲۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹:رفع اثر از اقدامات اجرایی علیه اعضا هیات مدیره شرکتهای پیمانکاری در خصوص ممنوع الخروجی، مسئولیت تضامنی مدیران و…. درنامه دفتر حسابداری و وصول واسترداد مالیاتی تشریح شد.

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

سال رونق تولید

بسمه تعالی

جناب آقای مراد یعقوبی نیا

دبیر محترم و عضو هیات مدیره انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان لرستان

با سلام

بازگشت به نامه شماره 9/1732 مورخ 1398/08/13 در خصوص رفع اثر از اقدامات اجرایی کلیه اعضای هیات مدیره شرکت های پیمانکاری استان لرستان ،حسب نامه شماره د/117/30/26975 مورخ 1398/09/12 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان به آگاهی میرساند :

بررسی مفاد دادنامه های اداری شماره 19092 مورخ 1393/11/27 و 736 مورخ 1387/10/29 دیوان عدالت اداری صرفا مربوط به بحث ممنوع الخروجی صاحبان امضای موضوع ماده 302 قانون مالیات های مستقیم بوده و ارتباطی با مسئولیت مدیران رفق ماده 198 قانون یاد شده ندارد. فرسان

بنابر ماده 198 قانون مالیات های مستقیم در شرکت های منحله ، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقیغیر دولتی  به طور جمعی یا فردی ،نسبت به پرداخت مالیات بر درآمداشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفبه کسر یا وصولیا ابطال آن میباشد و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.لذا اعضای هیئت مدیره و مدیران اشخاص حقوقی در زمان حضور در هیات مدیره شرکتها در بازه زمانی اجرای قانون برنامه یپنج ساله پنجم توسعه مذکور و وفق مقررات 198 قانون مالیات های مستقیمو مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات ها دارند.همچنین برار مفاد ماده 110قانون تجارت مدیران اشخاص حقوقی منفردا یا مشترکا در مقابل اشخاص حقوقینسبت به تخلفاز مقررات قانونیو انجام تعهدات و مسئولیت های مدنی،مسئولیت تضامنی دارند.خدمات حقوقی

نامه شماره ۲۲۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹
منبع خبر