بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۷ مورخ ۹۸/۹/۱۰

بخشنامه-۲۰۰-۹۸-۵۱۷-مورخ-۹۸-۹-۱۰

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۷ مورخ ۹۸/۹/۱۰(نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی)

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۷ مورخ ۹۸/۹/۱۰:

این بخشنامه بیان میدارد مطالبه جریمه ۳۰ درصد برای اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۹۲ ق م م (که به درآمدهای کتمان شده اختصاص دارد، )از ماخذ مالیات ناشی از درآمدهای برآوردی یا تخمینی نمیتواند محاسبه شود.

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

بدین یعنی مطالبه جریمه ۳۰ درصد صرفا از محل برگ تشخیص متمم قابل مطالبه است ، لذا در صورتی که ممیز مالیاتی، مالیات تشخیصی مودی حقیقی را هنگام رسیدگی از طریق برآورد افزایش دهد به این مالیات اضافی (که مازاد ابراز می‌باشد )جریمه ماده ۱۹۲ ق م م  تعلق نخواهد گرفت.

موضوع:نحوه ی محاسبه ی جرایم درآمد های کتمان شده در اظهار نامه تسلیمی و با هزینه های غیر واقعی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح نسبت به نحوه ی محاسبه ی مالیات مربوط به درآمد های کتمان شده و هزینه های غیر واقعی به منظور اعمال جریمه قسمت اخیر ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ،ضمن تاکید بر مقررات بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 در خصوص مصادیق درآمد های کتمان شده و هزینه های غیر واقعی ، از انجایی که دربخشنامه مذکور درآمد های تخمینی از مصادیق درآمد های کتمان شده تلقی نگردیده است ،لذا صرفا جهت محاسبه ی جریمه مربوط به درآمد های کتمان شده میبایست مالیات متعلق را بدون اعمال درآمد مشمول مالیات تخمینی محاسبه و سپس جریمه آن محاسبه میگردد. فرسان

لازم به ذکر است در خصوص اعمال نرخ های مالیاتی صعودی ، از جمله نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394//04/31 پس از اعمال نرخ های بعدی مالیاتمربوط به درآمد های کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی تعیین میگردد.(بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۷ مورخ ۹۸/۹/۱۰)

شرکت حسابداری و حسابرسی فرسان دایا روش

 

منبع خبر