ارسال صورت های مالی برای متقاضیان تسهیلات بانکی

ارسال صورت های مالی اشخاص برای متقاضیان تسهیلات بانکی

ارسال صورت های مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای متقاضیان تسهیلات بانکی و قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که در راستای مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مشتریان خود تسهیلات بانکی اعطاء می کنند.

قابل توجه بانکها و موسسات مالی و اعتباری

 ارسال صورت های مالی حقوقی و صاحبان مشاغل برای متقاضیان تسهیلات بانکی

1)صورت های مالی (ترازنامه،سود و زیان)در دو صفحه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول

2)صورت های مالی (صورت درآمد و هزینه )در یک صفحه برای صاحبان مشاغل گروه دوم

3)صورت های مالی (خلاصه درآمد و هزینه)در یک صفحه برای صاحبان مشاغل گروه سوم

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعطاکننده تسهیلات ضمن دریافت کد شش رقمی اداره امور مالیاتی که مودی در انجا دارای پرونده مالیاتی است ملزم میباشد :همزمان باارسال الکترونیکی درخواست صدورگواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از اداره امور مالیاتی مربوط ، نسخه ای از صورت های مالی دریافتی را نیز جهت دریافت گواهیاز این بابت پس از اسکن و بارگزاری در سامانه به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.خدمات حقوقی

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و … براساس اصلاحیه اخیر قانون مالیاتها ،منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود:

۱. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده .

۲. گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری .

برابر آخرین اصلاحیه ( ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ) ضوابط اجرائی تعیین و ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی ، اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر مشمول تبصره مذکور و اخذ گواهی های یادشده می باشد .البته برای برخی واحدهای تولیدی و .. نصاب فوق افزایش دوره ای داشته است. فرسان

از اول دی سال ۱۳۹۲ ، پذیرش و پاسخگوئی استعلامات در کلیه واحدهای مالیاتی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده صورت می گیرد .

لذا با توجه به مراتب و آنچه که در ماده ۴ ضوابط اجرائی ابلاغی آمده ، لازم است اشخاص متقاضیِ تسهیلات در راستای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانونِ مذکور نسبت به تهیه و تنظیم صورتهای مالی مطابق نمونه های موجود و ارائه آن به بانک اعطاء کننده تسهیلات و نیز اعلام کد شش رقمی واحد مالیاتی خود به بانک مربوطه اقدام تا نسبت به استعلام از واحد مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده به همین منظور اقدام گردد.

راهنمای ارسال صورت های مالی برای متقاضیان تسهیلات بانکیمنبع خبر