بخشنامه ۱۲۵۰۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴

بخشنامه ۱۲۵۰۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ (آیین نامه اجرایی ماد ۷۱ قانون برنامه ششم- شرایط جذب نیروی کارآموز)

بخشنامه ۱۲۵۰۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ (آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم- شرایط جذب نیروی کارآموز):سازمان تامین اجتماعی ، بموجب بخشنامه مذکور آیین نامه اجرایی ماد ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط جذب نیروی کارآموز را ابلاغ کرد.

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

معاونین محترم/مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تامین اجتماعی فرسان

باسلام

در اجرای ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر(برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان ،چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با حداقل مدرک  کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند.از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت 2 سال از تاریخ شروع بکار معاف می باشند.)و آیین نامه اجرای مربوطه موضوع مصوبه شماره 32726ث55959مورخ1398/03/31 هیات محترم وزیران و بخشنامه صادرهاز سوی وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  به شماره 63156مورخ 98/04/13در خصوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان  بخش خصوصی و تعاونی از معافیت حقو بیمه کارفرما جهت آن دسته از نیروی کار جوان فارغ التحصیل دانشگاهی که با مدرک حداقل  حداقل کارشناسی باه صورت کارورز جذب میگردد و از طرفی با توجه به نامه شماره 311858 مورخ 1398/06/10سازمان برنامه و بودجه کشور در تاکید به رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه کشور به جهت پیش بینی بودجه بخشنامه های ابلاغی و هماهنگی به عمل آمده در این راستا با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به منظور پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی آن دسته از نیروس جوان ثبت نام شده در سامانه کارورزی جایز معرفی از سوی وزارت مذکور به این سازمان،که سیستم مکانیزه مربوطه طی نگارش پاییز سال 1398 موضوع دستور اداری شماره 5000/98680مورخ1398/07/22 جهت اجرا ارسال گردیده است.

بخشنامه ۱۲۵۰۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ بخشنامه ۱۲۵۰۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴

منبع خبر