انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی

انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی

انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظر شده ۳۱۵

انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی :

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی استاندارد بین المللی حسابرسی ۳۱۵ (ISA 315) (تجدیدنظرشده ۲۰۱۹) در زمینه تشخیص و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت را منتشر کرد. فرسان

استاندارد بین المللی حسابرسی ۳۱۵ (تجدیدنظرشده ۲۰۱۹) بخش مهمی از تلاشهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی برای بهبود کیفیت حسابرسی در سطح جهان است. در نهایی کردن تغییرات، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی بر درک پذیری، پیچیدگی و درازای استاندارد متمرکز شد و پیشرفتها و شفاف سازیهایی برای تشویق  ارزیابی یکپارچه تر و قویتر ریسک انجام داد، که اساس تلاشهای حسابرسان برای گرداوری شواهد حسابرسی مناسب را تشکیل می دهد. این تجدیدنظر همچنین استاندارد را روزامد می کند تا با محیط در حال رشدی که کسب وکارها در آن فعالیت می کنند، به ویژه در رابطه با فناوری، سازگار شود، و همچنین بر چرایی لزوم رویه ها تمرکز می-کند.(انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی)خدمات حقوقی

استاندارد بین المللی حسابرسی ۳۱۵ (تجدیدنظرشده ۲۰۱۹) برای حسابرسی صورتهای مالی برای سالهای مالی که از ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ یا بعد از آن شروع می شود، مؤثر است.

 

انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی
با توجه به ماهیت بنیادی این استاندارد تجدیدنظرشده، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی فعالیتهایی برای پشتیبانی از به کارگیری اثربخش و یکپارچه تغییرات انجام خواهد داد. یک طرح استقرار تهیه شده است که فعالیتهای برنامه ریزی شده و زمانبندی براورد شده را مشخص می کند. استاندارد های حسابداری

ارزیابی فرصتها و مخاطرات فعالیت تجـاری و وظیفـه مباشـرت مـدیریت مـستلزم درک ماهیت فعالیت تجاری از جمله نحوه ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری اسـت .بدین لحاظ ایجاد ارتبـاط بـین اطلاعـات منـدرج در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در صورتهای مـالی اساسـی دیگـر حـائز اهمیت است.

منبع خبر