اعلام آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها

افزایش سرمایه

اعلام آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

“معاون نظارت بربورس‌ها وناشران سازمان بورس واوراق بهاداردرخصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها ازمحل مازادتجدیدارزیابی دارایی‌ها توضیحاتی جدید ارائه کرد.” شرکت حسابداری

“حسن امیری، معاون نظارت بربورس ها وناشران سازمان بورس واوراق بهاداردرگفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، گفت: مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب هیئت محترم وزیران) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری،مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.از این‌رو شرکت‌ها می‌توانندنسبت به شناسایی مازادتجدیدارزیابی دارایی‌ هادر ترازنامه به عنوان بخشی ازحقوق صاحبان سهام اقدام کنند.” خدمات مالی و حسابداری

“وی درادامه بیان داشت: همچنین مطابق ماده۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره۱ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش سرمایه ازمحل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان ازمحل مازاد مذکور، انتقال این مازادبه حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری وهمچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمدخواهدبود.”

“امیری افزود: این در حالی است که درسال جاری باابلاغ قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت ازکالای ایرانی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای کلیه شرکت‌ها مجاز اعلام شده و به استناد ماده ۱۴ قانون یاد شده، مقرر گردید به منظور رونق تولیدو ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها وکارآمدسازی افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه ازاین محل مجازباشد،مشروط بر این که ظرف مدت یک سال پس ازتجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود.” فرسان

“عضو هیات مدیره سازمان بورس متذکر شد:لازم به ذکر است که این امر فقط یکباردر هرپنج سال امکان پذیرخواهد بود.”

“وی در ادامه عنوان داشت: باعنایت به مغایرت درمتن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت ازکالای ایرانی وماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ازمحل مازادتجدید ارزیابی دارایی‌ها، مقررشده است که، متن آیین‌نامه اجرایی مورد اصلاح وبازبینی قرارگیرد.” خدمات حقوقی

“معاون نظارت بربورسها وناشران سازمان بورس واوراق بهادارگفت:به این ترتیب، سازمان بورس نقطه نظرات لازم جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را جهت بهرمندی حداکثری شرکت ها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و متن پیشنهادی اصلاحیۀ آیین‌نامه اجرایی در حال حاضر در مرحله طرح در جلسه هیئت وزیران است که به زودی و ظرف چند روزآینده مصوب شده و جهت اجرا ابلاغ خواهدشد وبه نحو مقتضی به اطلاع کلیه ناشران، سهامداران و فعالان بازارسرمایه خواهدرسید.”

شرکت حسابداری فرسان