اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی عملکرد

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی عملکرد ۱۳۹۷

“سازمان امور مالیاتی کشور، درراستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خوداظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه رادر این سامانه قرارداده است که مودیان محترم مالیاتی،پس از ثبتنام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می بایست نرم افزارمذکور را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه، اقدام به ارسال نمایند.اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی”

“جهت ثبت اظهارنامه عملکرداشخاص حقوقی، مودی پس از وارد نمودن نام کاربری ، رمزعبور و کدرهگیری سامانه ثبت نام، قادر به بارگزاری اطلاعات هویتی خود در اظهارنامه میباشد.” خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

“نکته مهم : تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی که ۲۹ اسفندماه پایان سال مالی آن ها است،تاپایان تیرماه میباشد.”

“تسلیم الکترونیکی اظهارنامه بااستفاده ازاطلاعات ثبت نام امکان پذیرمیباشدبنابراین ضروری است مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات، رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه ثبت نام  اقدام نمایند. اطلاعاتی که از این سامانه دریافت می شوند، غیرقابل ویرایش است. درصورت لزوم پس از ویرایش اطلاعات و تایید آن، جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه اظهارنامه مالیاتی ازگزینه دریافت اطلاعات هویتی استفاده نمایید.”

“قبل ازارسال،نسخه پیش نویس تکمیل شده راازسیستم اخذ و به دقت بررسی فرمایید سپس اقدام به ارسال الکترونیکی، که نهایی وقطعی تلقی میگردد نمایید. ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهدبود.” خدمات حقوقی
“مودیانی که اظهارنامه خود رابا امضای الکترونیکی ارسال می نمایند،درصورتی که پیغام خطا دریافت می نمایند می بایست اطمینان حاصل نمایند که وکالتنامه مالیاتی آنها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده وهمچنین گواهی الکترونیک آنهااعتبار تاریخی دارد.” فرسان

مراحل ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی به شرح زیر می باشد:

“• حصول اطمینان کاربر از اتصال رایانه به اینترنت”
“• مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهارنامه مربوطه”
“• نصب نسخه نرم افزار اظهارنامه مالیاتی”
“• ورود اطلاعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه”
“• دریافت اطلاعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام”
“• تکمیل جداول مالی و ترازنامه توسط مودیان حقوقی”
“• چاپ و بررسی نسخه پیش نویس”
“• ارسال اطلاعات به سازمان امورمالیاتی کشور”
“• دریافت کدرهگیری”
“• صدور الکترونیکی قبض مالیاتی”
“• امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی”

صدور قبض مالیاتی مودیان
“مودیان حقوقی میتوانند هنگام ارسال اطلاعات اظهارنامه خود،از طریق نرم افزار اقدام به درخواست صدورقبض مالیاتی نموده، که ازطریق لیست قبوض الکترونیکی مرتبط بااظهارنامه قابل رویت وپس ازچاپ قبض مالیاتی می توانند ازطریق بانک یاسامانه پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام به پرداخت نمایند.”

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهارنامه مربوطه

شرکت حسابداری فرسان