استهلاک دارایی های بلااستفاده درچه صورت هزینه قابل قبول شناخته میشوند؟

استهلاک دارایی های بلااستفاده

استهلاک دارایی های بلااستفاده در صورت هزینه قابل قبول

استهلاک دارایی های بلااستفاده جهت داراییهای ثابتی که خریداری شده ولی بکار گرفته نمی شود،استهلاک محاسبه نمی شود. هر چند یکی از علل استهلاک ،گذشت زمان است ولی با این حال،جهت دوره قبل از بهره برداری از دارایی ثابت خریداری شده استهلاک محاسبه نمی شود.خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

اینگونه داراییهای ثابت در یادداشت داراییهای ثابت مشهود و تحت سر فصل اقلام سرمایه ای نزد انبار،در انتهای یادداشت مذکور منعکس می گردد.

ضمنا مبدا محاسبه استهلاک دارایی ها ، از ابتدای ماه بعد از بهره برداری می باشد. فرسان

جهت داراییهای ثابتی که بعد از مدتی استفاده،کنار گذاشته می شوند ، استهلاک محاسبه می شود.

مطابق با تبصره ماده ۶ دستور العمل ابلاغ شده در بخشنامه  ۲۰۰/۹۵/۷۸  مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

« موسسات می توانند در موارد غیرفعال و یا بلااستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی ، هزینه استهلاک دارایی مزبور در مدت بلااستفاده ماندن را به میزان ۳۰ درصد محاسبه نمایند. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد ، ۷۰ % مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است ، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. حکم این تبصره در مورد ساختمانها و تأسیسات ساختمانی و دارایی های نامشهود با عمر مفید معین جاری نمی باشد .»

درصورت رعایت مفاد فوق مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .خدمات حقوقی

اخبار حسابداری

(استهلاک دارایی های بلااستفاده)

استهلاک دارائی های بلا استفاده ( دارائی های غیر فعال ) با توجه به حذف ماده 151 چگونه میباشد؟
در تبصره 6 ماده 151 داشتیم که معادل 30 درصد استهلاک لحاظ شود . سوال بنده این است که در اصلاحات قانون م م ما طبق کدام ماده میتوانیم معادل 30 درصد را هزینه کنیم؟

مطابق با تبصره ماده 6 دستورالعمل ابلاغ شده در بخشنامه 200/95/78 مورخ 1395/11/04

« موسسات می توانند در موارد غیرفعال و یا بلااستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، هزینه استهلاک دارایی مزبور در مدت بلااستفاده ماندن را به میزان 30 درصد محاسبه نمایند. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد، 70 % مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است ، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. حکم این تبصره در مورد ساختمانها و تأسیسات ساختمانی و دارایی های نامشهود با عمر مفید معین جاری نمی باشد.»

( استهلاک دارایی های بلااستفاده )

 

منبع خبر