احتساب ۴% شهریه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش به عنوان علی الحساب مالیاتی

احتساب ۴% شهریه پرداختی

احتساب ۴% شهریه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش به عنوان علی الحساب مالیاتی

احتساب ۴% شهریه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش به عنوان علی الحساب مالیاتی:

بموجب احکام مالیاتی در سایر قوانین، ۴% شهریه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش به عنوان علی الحساب مالیاتی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شناخته میشود.

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

بسمه تعالی

احکام مالیاتی در سایر قوانین

قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14

تاریخ اجرا از 1395/11/14

 

ماده 20 : به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود سالانه معادل چهار درصد (4%) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را دریافت و به حساب در آمد های اختصاصی ملی نزد خزانه کل کشور واریز نماید.

وجوه واریزی از این محل مطابق با اعتبارات مصوب در قوانینبودجه سنواتی در اختیار مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار میگیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت  بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیر دولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود .

مبلغ دریافت و به عنوان علی الحساب مالیات مراکز مزکور تلقی و در مفاصا حساب مالیاتی آنان لحاظ گردد. فرسان

حتساب ۴% شهریه پرداختی

منبع خبر