نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸

تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه

تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸

“ازعملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خودرابا رعایت قوانین و مقررات تنظیم ودرمهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.” تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه

“تنظیم وشرایط پذیرش اظهارنامه  معاون درآمدهای مالیاتی باتاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۷/۴/۳۱، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهدداد و صرفا بر مبنای شاخص ها ومعیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی میکند.” خدمات حقوقی

“وی تاکیدکرد: تنها درصدی ازاظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک موردارزیابی قرار میگیرد.”خدمات مالی و حسابداری
“معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد:درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت واطلاعات به دست آمده اقدام مینماید.” مشاوره مالی

تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه / خدمات حسابداری در میرداماد

“وی درادامه ازمودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال ۱۳۹۸ را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند که این موضوع مستلزم تهیه اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته میباشد.”شرکت حسابداری

“مسیحی بابیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی وهمچنین کاهش فرایندزمان قطعیت مالیاتی می شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی برارزیابی ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود وارتقا تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارایی نظام مالیاتی میشود.”شرکت حسابداری فرسان

تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه

طراحی سایت