همانطور که می دانیم امروزه “با توجه به تعاملات اجتماعی و انسانی، نیازهای حقوقی جدیدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود آمده است”. خدمات حقوقی در دسترس و مقرون به صرفه و عدالت برای همه در حوزه خدمات حقوقی می تواند به افراد کمک کند تا با سرعت بیشتری به اهداف حقوقی خود برسند.شرکت حسابداری

منظور از خدمات حقوقی چیست

منظورخدماتی هستندکه شامل مسائل مربوط به قانون ویا موارد قانونی مانند”صدور احکام قانونی”، ثبت، محاکمه و دفاع از حقوق قانونی و غیره توسط “وکیل مدافع” خدمات مرتبط با قانون است. در واقع خدمات حقوقی، خدمات ارائه شده توسط وکیل برای موکل است. وافراد و شرکت ها در طول عمر خود ممکن است با امور حقوقی و قانونی زیادی درگیر شوند. مدیریت تمام این امور مستلزم استفاده از خدمات حقوقی است. افراد با سپردن کار خود به وکیل متخصص، از پرونده خود فاصله گرفته و کار را به وکیل خبره می سپارند. استفاده ازخدمات حقوقی کمک می کند تا پرونده ها، سریع تر، با دقت تر و با هزینه کمتربه هدف خودبرسند.

موسسه حقوقی چیست

بدینگونه یکی از زیر مجموعه های موسسات غیرتجاری موسسات حقوقی است که این “موسسات حقوقی” رابط بین وکیل و موکل هستند. هدف موسسات حقوقی، ارائه خدمات حقوقی و پاسخ دادن به نیاز ها و پرسش های افراد حقیقی و حقوقی در خصوص “مسائل حقوقی” به طور تخصصی است. خدمات مالی و حسابداری

کار موسسات حقوقی چیست؟

“موسسات حقوقی” رابطی بین وکیل و موکل می باشند. موسسه حقوقی فرسان در زمینه امور وکالت توسط کارشناسان حقوق و یا وکلای رسمی دادگستری فعالیت می نماید. موسسات حقوقی به چه دلیل ایجاد و ثبت می شوند؟ در جهان فرا صنعتی امروز نظم نوین حاکم بر تعاملات اجتماعی و انسانی، نیازهای حقوقی جدیدی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نموده است.

مفهوم نمایندگی حقوقی

“نمایندگی یک مفهوم حقوقی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می نماید؛ مانند وکیل که نماینده موکل است.”فرسان

ویکی از مفاهیم مهمی که در قانون “آیین دادرسی مدنی” در خصوص نحوه تنظیم دادخواست اهمیت می یابد، مفهوم نمایندگی و شناخت انواع آن است.همانطور که واضح است، بعضی اوقات ممکن است است که شخص نتواند یا نخواهد به شخصه در دادگاه حضور یابد و در جریان فرایند رسیدگی به دعوا قرار بگیرد؛ به همین دلیل، قواعد مربوط به نمایندگی به شخص این کمک را می کند که دیگری از طرف او این کار را انجام بدهد.

وظایف دفترخدمات حقوقی چیست؟

بدینگونه وظیفه “دفتر حقوقی فرسان” به طور کلی دفاع ازحقوق وزارت متبوع در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی ذیصلاح است. وکیل و همینطور دفتر حقوقی حامی و اجرا کننده عدالت هستند و محاکم قضایی هیچ گاه نسبت به آن ها بی تفاوت نخواهند بود و دفتر حقوقی و وکیل را به عنوان طرف دعوا به شمار نمی آورند، زیرا وکلا نقش مهمی در اجرا نمودن عدالت دارند و نقش دفتر حقوقی نیز در این میان بررسی و تشخیص عملکرد دستگاه قضایی به نحوی صحیح و براساس حق و باطل می باشد.

همینطور یک “دفتر حقوقی” کاملا مستقل ومتمایز مانند فرسان ازدیگر مشاغل حقوقی میباشد، در این دفتر شغل وکلایکی است حتی از ابزارهای قانونی یکسانی نیز استفاده می کنند اما روش هرکدام در استفاده از این ابزارهای قانونی است که آن ها را از هم متمایز کرده است. در دفتر حقوقی وکیل به عنوان یک کاسب عمل نمی کند و نباید تنها هدف او دریافت حق الوکاله باشد، البته صحیح است که این شغل او و منبع درآمد اوست امامی بایست علاوه بر آن روی حق وحقوق موکلین خود نیزتمرکزنماید. اخذ فوری گواهینامه ایزو

“از وظایف مختلفی که یک وکیل در دفتر حقوقی بر عهده دارد می توان به فن بیان برای دفاع از دعوا اشاره نمود. این قسمتی از حرفه وکالت بوده وکیلی که در این دفتر حقوقی شاغل است می تواند وظیفه انجام کارهایی را قبول نماید که شخص حقیقی یا حقوقی خود می تواند آن را انجام دهد هر فرد برای حل دعاوی خود می تواند به دفترخدمات حقوقی مراجعه نموده و یک وکیل دادگستری مورد اعتماد را از میان آن ها انتخاب نموده و توسط تنظیم وکالت نامه پرونده حقوقی خود را در اختیار او قرار دهد.”

ادامه...
ادامه...
ادامه...

همانطور که می دانیم امروزه “با توجه به تعاملات اجتماعی و انسانی، نیازهای حقوقی جدیدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود آمده است”. خدمات حقوقی در دسترس و مقرون به صرفه و عدالت برای همه در حوزه خدمات حقوقی می تواند به افراد کمک کند تا با سرعت بیشتری به اهداف حقوقی خود برسند.شرکت حسابداری

منظور از خدمات حقوقی چیست

منظورخدماتی هستند که شامل مسائل مربوط به قانون و یا موارد قانونی مانند صدور احکام قانونی، ثبت، محاکمه و دفاع از حقوق قانونی و غیره توسط وکیل مدافع خدمات مرتبط با قانون است. در واقع خدمات حقوقی، خدمات ارائه شده توسط وکیل برای موکل است.

وافراد و شرکت ها در طول عمر خود ممکن است با امور حقوقی و قانونی زیادی درگیر شوند. مدیریت تمام این امور مستلزم استفاده از خدمات حقوقی است. افراد با سپردن کار خود به وکیل متخصص، از پرونده خود فاصله گرفته و کار را به وکیل خبره می سپارند. استفاده از خدمات حقوقی کمک می کند تا پرونده ها، سریع تر، با دقت تر و با هزینه کمتر به هدف خود برسند.

موسسه حقوقی چیست

بدینگونه یکی از زیر مجموعه های موسسات غیر تجاری موسسات حقوقی است که این موسسات حقوقی رابط بین وکیل و موکل هستند. هدف موسسات حقوقی، ارائه خدمات حقوقی و پاسخ دادن به نیاز ها و پرسش های افراد حقیقی و حقوقی در خصوص مسائل حقوقی به طور تخصصی است. خدمات مالی و حسابداری

کار موسسات حقوقی چیست؟

موسسات حقوقی رابطی بین وکیل و موکل می باشند. موسسه حقوقی در زمینه امور وکالت توسط کارشناسان حقوق و یا وکلای رسمی دادگستری فعالیت می نماید. موسسات حقوقی به چه دلیل ایجاد و ثبت می شوند؟ در جهان فرا صنعتی امروز نظم نوین حاکم بر تعاملات اجتماعی و انسانی، نیازهای حقوقی جدیدی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نموده است.

مفهوم نمایندگی حقوقی

“نمایندگی یک مفهوم حقوقی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می نماید؛ مانند وکیل که نماینده موکل است.”فرسان

ویکی از مفاهیم مهمی که در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نحوه تنظیم دادخواست اهمیت می یابد، مفهوم نمایندگی و شناخت انواع آن است.همانطور که واضح است، بعضی اوقات ممکن است است که شخص نتواند یا نخواهد به شخصه در دادگاه حضور یابد و در جریان فرایند رسیدگی به دعوا قرار بگیرد؛ به همین دلیل، قواعد مربوط به نمایندگی به شخص این کمک را می کند که دیگری از طرف او این کار را انجام بدهد. خدمات حقوقی

وظایف دفترخدمات حقوقی چیست؟

بدینگونه وظیفه دفتر حقوقی به طور کلی دفاع از حقوق وزارت متبوع در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی ذیصلاح است. وکیل و همینطور دفتر حقوقی حامی و اجرا کننده عدالت هستند و محاکم قضایی هیچ گاه نسبت به آن ها بی تفاوت نخواهند بود و دفتر حقوقی و وکیل را به عنوان طرف دعوا به شمار نمی آورند، زیرا وکلا نقش مهمی در اجرا نمودن عدالت دارند و نقش دفتر حقوقی نیز در این میان بررسی و تشخیص عملکرد دستگاه قضایی به نحوی صحیح و براساس حق و باطل می باشد.

وهمینطور یک دفتر حقوقی کاملا مستقل و متمایز از دیگر مشاغل حقوقی می باشد، در این دفتر شغل وکلا یکی است حتی از ابزارهای قانونی یکسانی نیز استفاده می کنند اما روش هر کدام در استفاده از این ابزارهای قانونی است که آن ها را از هم متمایز کرده است. در دفتر حقوقی وکیل به عنوان یک کاسب عمل نمی کند و نباید تنها هدف او دریافت حق الوکاله باشد، البته صحیح است که این شغل او و منبع درآمد اوست اما می بایست علاوه بر آن روی حق و حقوق موکلین خود نیز تمرکز نماید.

“از وظایف مختلفی که یک وکیل در دفتر حقوقی بر عهده دارد می توان به فن بیان برای دفاع از دعوا اشاره نمود. این قسمتی از حرفه وکالت بوده وکیلی که در این دفتر حقوقی شاغل است می تواند وظیفه انجام کارهایی را قبول نماید که شخص حقیقی یا حقوقی خود می تواند آن را انجام دهد هر فرد برای حل دعاوی خود می تواند به دفترخدمات حقوقی مراجعه نموده و یک وکیل دادگستری مورد اعتماد را از میان آن ها انتخاب نموده و توسط تنظیم وکالت نامه پرونده حقوقی خود را در اختیار او قرار دهد.” خدمات حقوقی

ادامه...
ادامه...
ادامه...