خدمات حسابرسی و گزارشات

حسابرس به فرد یا مؤسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت ‌های مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. “خدمات حسابرسی و گزارشات” ، یک نظر رسمی ‌و کارشناسی شده توسط یک حسابرس خارجی یا داخلی است که در رابطه با کیفیت و صحت صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت، ارائه می شود. خدمات مالی و حسابداری

“بنابراین گزارشات وداده های مالی بایددست شخص سوم باشدتابررسی دقیق انجام گیرد. در حسابرسی،مسئولیت تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است و وظیفه حسابرس اجرای حسابرسی بر اساس استاندارد های حسابرسی و اظهار نظر نسبت به صورت های مالی است. حسابرس باید فردی مستقل از سازمانی باشد که درحال رسیدگی آن است.”

استانداردهای گزارشگری

“گزارشات باید اعلام کنند که داده های مالی، طبق اصول حسابداری تهیه شده‌است یا خیر؛ گزارش باید شرایطی را مشخص سازد که در آن چنین اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل، به‌طور یکنواخت رعایت نشده‌است ؛  اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی به‌طور منطقی کافی تلقی می‌شود مگر آن که خلاف آن در گزارش بیان شود.” اخذ فوری گواهینامه ایزو

گزارش بایدیاحاوی یک اظهارنظر درباره “صورت‌ های مالی” به‌ طور کلی، یابیانگر این باشد که نظری نمیتواند اظهارشود. هنگامی که نظر کلی نتوانداظهار شود، دلایل آن باید بیان گردد. در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورت‌های مالی ارتباط می‌یابد، گزارش باید به‌طور صریح بیانگر ویژگی هر گونه رسیدگی خدمات حسابرسی و گزارشات ومیزان مسئولیتی باشدکه او بر عهده میگیرد.فرسان

گزارشات حسابرسی/خدمات حسابرسی و گزارشات

باتوجه به مطالب ازائه شده بایدتمام شرکت ها و ارگانها که در “فعالیت های اقتصادی” هستند با رعایت کلیه قوانین و مقررات به گزارشات حسابرسی به نحو احسنت در دفاتر حسابداری بپردازند. مسئولیت اصلی حسابرسان در این مورد ، اعتباردهی به اطلاعاتی است که در مورد نامبردگان و گزارشات مالی که منتشر شده است ، که این امر در چگونگی نوشتار نامبردگان در گزارش حسابرسی صادره ظاهر می شود.در جهت خدمات حسابرسی و گزارشات خوب و پر محتوی، داشتن گزارش های حسابرسی، توسط دیگرمؤسسات حسابرسی همچون یک مرجع، لازم دیده شد.

“خدمات حسابرسی و گزارشات” فرایندی است که کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط به آنها مورد بازبینی و بررسی و رسیدگی قرار می گیرد تا هر گونه مغایرت و خلا ناشی از نقص مدارک و عملکرد مشخص شده و تدبیری برای آن انجام شود .

“افرادی که برای انجام این کار گمارده میشوند بایدتخصص کافی در این خصوص را داشته و به اصول و استانداردهای آن اشراف کافی داشته باشند.حسابرسان داخلی باید مانند حسابرسان خارجی کاملا مستقل بوده و آزادی ارائه رای خود را داشته باشند و بهتر است یک واحد جداگانه در سازمان بوده و مستقیما زیر نظر مدیران ارشد یا مدیر عامل و سهامداراصلی کار کنند تا هیچگونه فشاری بر آنهابرای ارائه اطلاعات واردنشود .”

خدمات حسابرسی : مشاوره حسابرسی صورتهای مالی

حال بعداز خدمات حسابرسی به انواع صورتهای مالی می پردازیم که شامل : ترازنامه ، صورت سود وزیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت وجوه نقد و سایر یادداشت های توضیحی هستند .

“میتوان گفت ترازنامه بیان کننده وضعیت اقتصادی یک شرکت ومیزان نقدینگی و توان موسسه برای بازپرداخت بدهی ها بوده و حقوق صاحبان سرمایه را هم بیان می کند. حسابرسی صورت های مالی به این منظور انجام میشود که اطمینان حاصل شود که کلیه اسناد مربوط به صورت های مالی دقیقا مطابق با استانداردهای آن تهیه و تنظیم شده اند.”

ارائه خدمات حسابرسی و گزارشات در زمینه مشاوره حسابرسی صورت های مالی

“در اینجا به این مطلب می پردازیم که حسابرسی صورتهای مالی”  باعث می شود که : استفاده کنندگان از آنها بتوانند با اطمینان کامل اهداف خود را در این صورت ها مالی پیگیری نمایند به همین دلیل حسابرسی صورت مالی و نحوه انجام آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

اینگونه می توان گفت که این روش حسابرسی هم به “صورت داخلی و هم به صورت خارج سازمانی انجام میشود” در روش داخلی آن سازمانی فقط بررسی اسناد و مقایسه با استاندارد انجام شده و به مدیریت گزارش میشود اما در حسابرسی صورت های مالی به صورت خارج سازمانی علاوه بر بررسی اعلام نظر و گزارش دهی به ارگان های خارجی و ذیربط هم صورت می گیرد.

ارائه گزارش از جمله خدمات حسابرسی

پرواضح است که ارائه گزارش های حسابرسی “صورتهای مالی” شرکت به بانکها جهت دریافت وام وتسهیلات بانکی طبق بخشنامه های داخلی بانکها در صورتی که نتایج حاصل از حسابرسی مورد تایید سازمان مربوطه باشد و کلیه اسناد و مدارک مالی و مالیاتی شرکت بدون نقص یا فاقد نقص های ماژور تشخیص داده شود صاحبان مشاغل و کسب و کار می توانند با ارائه این اسناد به بانکها درخواست وام و تسهیلات نمایند و ازمزایای خدمات حسابرسی و گزارشات دقیق بهره مندشوند.

ادامه...
ادامه...
ادامه...

خدمات حسابرسی و گزارشات

حسابرس به فرد یا مؤسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت ‌های مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. “خدمات حسابرسی و گزارشات” ، یک نظر رسمی ‌و کارشناسی شده توسط یک حسابرس خارجی یا داخلی است که در رابطه با کیفیت و صحت صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت، ارائه می شود. خدمات مالی و حسابداری

بنابراین گزارشات و داده های مالی باید دست شعص سوم باشد تا بررسی دقیق انجام گیرد. در حسابرسی، مسئولیت تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است و وظیفه حسابرس اجرای حسابرسی بر اساس استاندارد های حسابرسی و اظهار نظر نسبت به صورت های مالی است. حسابرس باید فردی مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی آن است.

استانداردهای گزارشگری

“گزارشات باید اعلام کنند که داده های مالی، طبق اصول حسابداری تهیه شده‌است یا خیر؛ گزارش باید شرایطی را مشخص سازد که در آن چنین اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل، به‌طور یکنواخت رعایت نشده‌است ؛  اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی به‌طور منطقی کافی تلقی می‌شود مگر آن که خلاف آن در گزارش بیان شود.”

گزارش باید یا حاوی یک اظهارنظر درباره” صورت‌های مالی به‌طور کلی، یا بیانگر این باشد که نظری نمی‌تواند اظهار شود. هنگامی که نظر کلی نتواند اظهار شود، دلایل آن باید بیان گردد. در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورت‌های مالی ارتباط می‌یابد، گزارش باید به‌طور صریح بیانگر ویژگی هر گونه رسیدگی خدمات حسابرسی و گزارشات و میزان مسئولیتی باشد که او بر عهده می‌گیرد.فرسان

گزارشات حسابرسی/خدمات حسابرسی و گزارشات

با توجه به مطالب ازائه شده باید تمام شرکت ها و ارگان ها که در فعالیت های اقتصادی هستند با رعایت کلیه قوانین و مقررات به گزارشات حسابرسی به نحو احسنت در دفاتر حسابداری بپردازند. مسئولیت اصلی حسابرسان در این مورد ، اعتباردهی به اطلاعاتی است که در مورد نامبردگان و گزارشات مالی که منتشر شده است ، که این امر در چگونگی نوشتار نامبردگان در گزارش حسابرسی صادره ظاهر می شود.در جهت خدمات حسابرسی و گزارشات خوب و پر محتوی، داشتن گزارش های حسابرسی، توسط دیگر مؤسسات حسابرسی همچون یک مرجع، لازم دیده شد.

“خدمات حسابرسی و گزارشات” فرایندی است که کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط به آنها مورد بازبینی و بررسی و رسیدگی قرار می گیرد تا هر گونه مغایرت و خلا ناشی از نقص مدارک و عملکرد مشخص شده و تدبیری برای آن انجام شود .

افرادی که برای انجام این کار گمارده میشوند باید تخصص کافی در این خصوص را داشته و به اصول و استاندارد های آن اشراف کافی داشته باشند . حسابرسان داخلی باید مانند حسابرسان خارجی کاملا مستقل بوده و آزادی ارائه رای خود را داشته باشند و بهتر است یک واحد جداگانه در سازمان بوده و مستقیما زیر نظر مدیران ارشد یا مدیر عامل و سهامدار اصلی کار کنند تا هیچگونه فشاری بر آنها برای ارائه اطلاعات وارد نشود .

خدمات حسابرسی : مشاوره حسابرسی صورتهای مالی

حال بعداز خدمات حسابرسی به انواع صورتهای مالی می پردازیم که شامل : ترازنامه ، صورت سود وزیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت وجوه نقد و سایر یادداشت های توضیحی هستند .

ومی توان گفت ترازنامه بیان کننده وضعیت اقتصادی یک شرکت و میزان نقدینگی و توان موسسه برای بازپرداخت بدهی ها بوده و حقوق صاحبان سرمایه را هم بیان می کند. حسابرسی صورت های مالی به این منظور انجام میشود که اطمینان حاصل شود که کلیه اسناد مربوط به صورت های مالی دقیقا مطابق با استانداردهای آن تهیه و تنظیم شده اند .

ارائه خدمات حسابرسی و گزارشات در زمینه مشاوره حسابرسی صورت های مالی

“در اینجا به این مطلب می پردازیم که حسابرسی صورتهای مالی”  باعث می شود که : استفاده کنندگان از آنها بتوانند با اطمینان کامل اهداف خود را در این صورت ها مالی پیگیری نمایند به همین دلیل حسابرسی صورت مالی و نحوه انجام آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

اینگونه می توان گفت که این روش حسابرسی هم به “صورت داخلی و هم به صورت خارج سازمانی انجام میشود” در روش داخلی آن سازمانی فقط بررسی اسناد و مقایسه با استاندارد انجام شده و به مدیریت گزارش میشود اما در حسابرسی صورت های مالی به صورت خارج سازمانی علاوه بر بررسی اعلام نظر و گزارش دهی به ارگان های خارجی و ذیربط هم صورت می گیرد.

ارائه گزارش از جمله خدمات حسابرسی

پرواضح است که ارائه گزارش های حسابرسی صورتهای مالی شرکت به بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی طبق بخشنامه های داخلی بانکها در صورتی که نتایج حاصل از حسابرسی مورد تایید سازمان مربوطه باشد و کلیه اسناد و مدارک مالی و مالیاتی شرکت بدون نقص یا فاقد نقص های ماژور تشخیص داده شود صاحبان مشاغل و کسب و کار می توانند با ارائه این اسناد به بانکها درخواست وام و تسهیلات نمایند و از مزایای خدمات حسابرسی و گزارشات دقیق بهره مند شوند .

ادامه...
ادامه...
ادامه...