در این حسابرسی بنا به نیاز خاص و موردی مدیران و یا صاحبان سهام شرکت موضوعی مشخص و از پیش تعیین شده طبق توافق فی  ما بین توسط حسابرس مور بررسی قرار می گیرد که این موضوعات می تواند از بخش های داخلی شرکت ، رعایت قوانین موضوع و یا حتی کشف تقلب مدیران و یا کارکنان متفاوت باشد .شرکت حسابداری

حسابرسی ویژه را می توانیم اینگونه تعریف کنیم که “اجرای روش های توافقی”است و هدف از این اجرا، گزارش یافته های عینی ناشی از اجرای روش های مشخص با ماهیت حسابرسی است که مورد توافق حسابرس، واحد مورد رسیدگی و یا هر شخص ثالث ذیربطی قرار گرفته است.

“اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ میتواند شامل‌ روشهای‌ مشخصی‌ درباره‌ هر یک‌ از اقلام‌ (مانند حسابهای‌ پرداختنی‌، حسابهای‌ دریافتنی‌، خرید از اشخاص‌ وابسته‌ و فروش‌ و سود هریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌)، یکی‌ از صورتهای‌ مالی‌ برای‌ مثال‌، ترازنامه‌ یا حتی‌ مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌ باشد.خدمات مالی و حسابداری  گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌ منحصراً به‌ اشخاصی‌ داده‌ می‌شود که‌ در مورد اجرای‌ روشهای‌ مزبور توافق‌ کرده‌اند؛ زیرا، اشخاص‌ دیگر ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ آگاهی‌ از دلایل‌ انتخاب‌ روشهای‌ توافقی‌، نتایج‌ نادرستی‌ از آن‌ گزارش‌ بگیرند.”فرسان

 تعریف حسابرسی ویژه و قضایی

با توجه به مطالبی که گفته شد شده “اینگونه خدمات با توجه به مشکلات و اختلاف نظرهای مالی بین شرکتها،موسسات و اشخاص قابل ارائه بوده و عمدتاً با توجه به نظر قاضی و بازپرس پرونده و موارد ارجاع شده بررسی و جهت رسیدگی نهایی ارائه شود.”این حسابرسی  هم از طریق بازرسی و بررسی مستندات مالی و غیر مالی در مراحل دادرسی و بازرسی و هم از طریق کمی سازی منازعات حقوقی در حل وفصل تعارض ها و اختلاف مالی و منافع از دست رفته کمک می کند.خدمات حقوقی

وهمانگونه که می دانید باتوجه به ارزش و اثر گزارش کارشناسی”حسابرسی قضایی”در به حق گفتن هریک ازحقوق هریک از طرفین کارشناسی رسمی باید دارای تخصص وتجربه کافی در امور مالی و حسابرسی و همچنین قانونی بوده تا اظهار نظر آنان عاری از هرگونه اشتباه و خطا و مستند به اسناد و مدارک قابل اطمینان وقطعی باشد.

علیرغم اینکه “این نوع حسابرسی یک نوع عملکرد واکنشی در مقابل تقلب و فساد محسوب میشوند” درعین حال وجود گروه های کارشناسی قوی مالی می تواند عامل اساسی در پیشگیری از وقوع تقلب و فساد مالی که یکی از معضلات امروزی تمامی کشورها است ،محسوب شود.درعین حال قانون گذاران باید توجه ویژه ای به اهمیت و جایگاه حسابرسی دادگاهی داشته و تمهیدات تصویب قوانین مربوطه را فراهم کنند.

تعهدات حسابرسی ویژه

“حسابرسی از تکالیف این نوع حسابرسی می باشد و نیز حسابرسی برای مشاغل هم از ویژگی های این نوع حسابرسی است.” استانداردهای گزارشگری مالی که توسط قوانین یا مقررات تکمیل شده است تعهد حسابرسی ویژه یک سرویس مرتبط است که تأیید شده و توسط کمیسیون حسابرسی ریاست جمهوری ارائه شده است. اخذ فوری گواهینامه ایزو

وبا توجه به مطالبی که بیان شد بدین ترتیب با مشارکت “حسابرسی ویژه” ،استاندارد به ارائه خدمات برای تأیید گزارش های ویژه توسط یک واحد اقتصادی غیر از صورتهای مالی رسمی ، از جمله تأیید گزارش های ویژه درمورد مقالات فردی صورتهای مالی ، کیفیت داراییها ، استفاده از سرمایه و موارد دیگری که مستقیماً با فعالیتهای مالی و اقتصادی یک نهاد اقتصادی مرتبط است اشاره دارد.

حسابرسی ویژه

بدینگونه میتوانیم بیان کنیم که تعهد حسابرسی خاص ممکن است اجباری و فعال باشد. وظیفه “ممیزی ویژه” ممیزی از طرف نهادهای ایالتی در مواردی که توسط مقررات آئین نامه فدراسیون روسیه مقرر شده ، در همه موارد دیگر تحریک پذیر انجام می شود.مطابق تعهد حسابرسی ویژه فعال، ممکن است به سازمان حسابرسی دستور داده شود تا درباره یک یا چند مقاله از صورتهای مالی اظهار نظر کند،به عنوان مثال درمورد وضعیت مطالبات و مطالبات قابل پرداخت، در دسترس بودن و شرایط موجودیها ، داراییهای ثابت.

“همین طور امکان دارداظهار نظر سازمان حسابرسی درموردهر یک از شاخصهای صورتهای مالی لازم باشد، به عنوان مثال ارزیابی سهم واقعی سود ناشی از شرکت کننده در یک شرکت (مشارکت) مطابق توافق نامه.همچنین موضوع یک تعهد حسابرسی ویژه فعال می تواند بررسی قراردادهای تجاری باشد. به عنوان مثال ، حسابرس ممکن است وظیفه داشته باشد:نتیجه گیری در مورد صحت سوابق حسابداری مورد استفاده ، اصول ارزیابی ، روش مالیات و شکل مسئولیت قراردادهایی که توسط یک نهاد اقتصادی تهیه شده است در رابطه با ظهور اشکال جدید توافق نامه دریک واحداقتصادی.”

“درآخرنتیجه گیری درموردپیامدهای مالی و حقوقی موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری وجوه در املاک و مستغلات، اوراق بهادار و غیره، تهیه شده توسط یک نهاد اقتصادی در رابطه با شروع یک حوزه جدید فعالیت و غیره.یک کار حسابرسی ویژه ابتکار همچنین می تواند تأیید گزارش های تهیه شده توسط یک واحد اقتصادی رابرای اهداف خاص فراهم کند.”