ارتباط بین بخش های مختلف واحد تجاری به خصوص در واحدهای صنعتی و پیمانکاری و تسهیل نمودن امور بین آنها در جهت افزایش کارآیی و عملکرد و دست یابی به اهداف سازمانی اهمیت به سزایی دارد از سویی دیگر وجود نرم افزار های کارآ و مناسب می تواند کمک شایانی به موارد ذکر شده نماید. هماهنگی بین این دو امر یعنی نرم افزار مناسب و ارتباطهای درون شرکتی ضمن کمک به مدیران و افراد سازمان منجر به کاهش هزینه ها می گردد .شرکت حسابداری

استقرار سیستم های مالی و صنعتی

“ما در دنیایی زندگی می کنیم که دو ویژگی عمده، منابع محدود و نیاز های نا محدود دارد. همین محدودیت در امکانات و عدم محدودیت در نیازها و خواسته های بشر است که توجه به بهره وری بیشتر از قبل شده است. لازمه پیشرفت در این جهان پیچیده و سرشار از رقابت، بهره گیری از الگو های نوین مدیریتی است که تفکر خلاق و نگرش تغییرپذیری را تعمیم دهند.”خدمات مالی و حسابداری

ونمی توان از نیروی کار انتظار داشت که بیشتر و تند تر کار کنند. در حال کنونی لازم است که به بهسازی روش ها و اصلاح شیوه های کاری اقدام شود. استقرار سیستم های مالی وصنعتی مناسب، که بر پایه اصول حسابداری ساخته شده باشد، از مهمترین اقدامات لازم در هر سازمانی می باشد.فرسان

طراحی و استقرار سیستم ها و نظام های مالی:

این عمل به منظور نظم دهی به موارد زیر صورت می گیرد: “استقرار کنترل های داخلی ـ کنترل های انضباطی ـ محافظت و نگهداری دارایی ها و اسناد و مدارک ـ ثبت صحیح و به موقع فعالیت های سازمان ـ استخراج گزارشات لازم و مورد نیاز مدیریت و برون سازمانی.”

“استقرار سیستم های مالی و صنعتی” به صورت دستی و مکانیزه و به طور کلی مرتبط با یکدیگر تهیه و به مرحله اجرا گذاشته می شوند که محدوده کلی عملیات به تفکیک طراحی دستی و مکانیزه به شرح زیر می باشد.

تهیه و استقرار سیستم های مالی و صنعتی در مدیریت

وامروزه طراحی و استقرار سیستم های مالی نوین برای هر بنگاه اقتصادی اساسی و حیاتی ترین بخش مدیریتی آن حوزه به شمار می آید .خدمات مالی حساب رایانه با بهره گیری از توان تخصصی نیروهای کارآمد و کارآزموده شرایط را فراهم می آور تا خدماتی منتیج به بهتریت نتیجه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری مالی برای مدیران را فراهم آورد .

بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع دربهبود عملکرد مالی سازمانها و صنایع

“بدین گونه باتوجه به مطالب ارائه شده سازمانها و صنایع در جهت پیشرو بودن در فعالیت های خود و تقویت بنیه مالی و اقتصادی باید از سیستم های نوین مدیریتی استفاده نمایند. که این موضوع خود مستلزم کسب دانش از سیستم های مدیریتی روز جهانی است. مدیران از طریق بهبود کیفیت می توانند باعث کاهش تأخیر ها،کاهش هزینه ها و بهبود در عملکرد سازمان ها و صنایع خودباشند.”خدمات حقوقی

 ازاین با این مقاله در فرسان به روش اسناد کاوی و مطالعه و بررسی متون موجود به بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد استقرار سیستم های مالی و صنعتی می پردازیم. در ابتدا مبانی نظری و تاریخچهای از مدیریت کیفیت جامع و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به اثرات اقتصادی آن سیستمها در عملکرد مالی اشاره شده و درنهایت راهکارهایی در جهت گسترش استفاده از این سیستمها ارائه گردیده است.

استقرار سیستم های مالی و صنعتی

طراحی سیستم مالی و نظام مالی

سیستمهای مالی به صورت دستی طراحی وبراساس شناخت کامل شرکت ونیزطراحی های صورت گرفته بااستفاده از خدمات شرکت های ارائه نرم افزار های کارا، مکانیزه خواهد شد، لذا کلیه سیستم ها به نحوی طراحی خواهدشد که قابلیت مکانیزه شدن را دارابوده و ارتباط آن با سایر سیستم هابه صورت اصولی حفظ گردد. اخذ فوری گواهینامه ایزو

تهیه ، نصب و اجرای سیستم های مکانیزه در طراحی سیستم مالی : “بدینگونه استقرار سیستم های مکانیزه  ( سیستم های نرم افزاری ) پس از طراحی نظام مالی به صورت دستی و با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با نرم افزارهای بهینه که بتوانند نظام مالی طراحی شده را به نحوه احسن اجرایی سازند ، انتخاب و پیاده سازی می گردد .”

تنظیم  آئین نامه ها در طراحی سیستم مالی : “موسسه خدمات مالی ارقام نگر آئین نامه های مورد نیاز شرکتها را با توجه به اهداف اصلی و موضوع فعالیت آنها تهیه ، تدوین و ارائه می نماید تا پس از تصویب ارکان تصمیم گیرنده در شرکتها ، به مورد اجرا گذاشته شود “.حسابرسی 

اجرا و استقرار سیستم حسابداری صنعتی : “حسابداری صنعتی و محاسبه های تمام شده جهت تهیه گزارشات قابل اتکا برای تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت و برای ادامه حیات اقتصادی یک شرکت امری ضروری تلقی می شود . در شرایط بحرانی توجه مدیران به بهای تمام شده معطوف می گردد. در واقع اجرای سیستم بهای تمام شده و حسابداری صنعتی کاری بسیار حرفه ای و دارای جزئیات فراوان میباشد.” (استقرار سیستم های مالی و صنعتی)

به کمک نیاز دارید؟ برای مشاوره با بهترین کارشناسان با ما تماس بگیرید  09125253073