بررسی و نظارت بر انجام وظایف و تکالیف مالیاتی مودیان اعم از مالیات عملکرد و یا ارزش افزوده در جهت انجام صحیح آن و ارائه آموزش های لازم در این زمینه از خدمات مشاوره مالیاتی این موسسه می باشد .