در این حسابرسی بنا به نیاز خاص و موردی مدیران و یا صاحبان سهام شرکت موضوعی مشخص و از پیش تعیین شده طبق توافق فی ما بین توسط حسابرس مور بررسی قرار می گیرد که این موضوعات می تواند از بخش های داخلی شرکت ، رعایت قوانین موضوع و یا حتی کشف تقلب مدیران و یا کارکنان متفاوت باشد .