وجود قرارداد بین دو یا چند شخص اعم از حقیقی و حقوقی کلیه جنبه ها و موضوعات را برای طرفین مشخص می نماید بسیاری از اختلافات مالی و تجاری و بازرگانی ناشی از عدم وجود قرارداد و یا وجود قرارداد نا مناسب می باشد . این مشکل می تواند پروسه سود آوری مربوط به تجارت را با خطرات جدی مواجه کرده و علاوه بر آن طرف قرارداد ممکن است متحمل خسارت سنگین گردد تفسیر صحیح و درست قراردادها ،توافقنامه ها،پیمان ها و تفاهم نامه ها و به طور کلی شرایط حائز بر آنها برای کلیه طرفین قرارداد دارای اهمیت بوده و باعث کاهش هزینه در اجرای صحیح آنها خواهد شد هرچه تعهدات و موضوع قرارداد پیچیده تر باشد امکان بروز اختلاف در آن بیشتر می گردد . تدوین قرارداد مناسب و صحیح با توجه به نیاز واحد تجاری امری ضروریست که توسط این موسسه صورت می پذیرد .