دفاتر تاجر یا همان دفاتر قانونی شرکت می بایست بر اساس معاملات و فعالیتهای شرکت ثبت و تنظیم گردد. دفاتر شرکت نوسط گروههای مختلفی نظیر حسابرسان مستقل ، سازمان امور مالیاتی ، حسابرسان بیمه و در برخی موارد کارشناسان رسمی دادگستری می توان مورد رسیدگی واقع گردد. جهت جلوگیری از برداشت های اشتباه توسط گروههای مذکور و همچنین پاسخگویی صحیح و مناسب توسط شرکت تنظیم دفاتر قانونی براساس واقعیت های موجود و رعایت قوانین مربوطه تنظیم آنها به نحو گفته شده از وظایف اصلی مدیران شرکتها می باشد.