رسیدگی سالانه سازمان امور مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و ارزش افزوده جزء تکالیف سازمان مربوط بوده و شرکتها می بایست هر ساله پاسخگوی این رسیدگی باشد جدایی از آن حسابرسی بیمه که توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می پذیرد امروزه نیز به صورت سالانه صورت می پذیرد به علت بروز برخی مشکلات در رسیدگی های مذکور برگه های مطالباتی با مبالغ بالا برای شرکتها یا اشخاص صادر می گردد که کاهش آن و یا حذف آن مستلزم طرح دعوی شرکت در هیات حل اختلاف حسب مورد می باشد .