می توان گفت صورتهای مالی با اهمیت ترین گزارش مالی برای شرکتها و واحدهای تجاری محسوب می گردد. امروزه گروه های متعددی نظیر بانکها، موسسات مالی و اعتباری، مدیران، تامین کنندگان، سازمانهای دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی از صورتهای مالی شرکتها استفاده می کنند لازم بذکر است که صورتهای مالی امری است که گزارش حسابرس مستقل را نیز می تواند به همراه داشته باشد تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و نمونه های ارائه شده آن از سوی سازمان حسابرسی می تواند ضمن شفاف سازی و افزایش قدرت تصمیم گیری برای استفاده کنندگان، دیدگاهی مناسب را به مدیران ارائه نماید. صورت های مالی تلفیقی نوعی از صورتهای مالی است که تهیه آن برای شرکت های گروه و هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.صورتهای مالی تلفیقی نیز بر اساس استاندارد حسابداری و نمونه مخصوص به خود می باسیت تهیه گردد.