قوانین مالیاتی و عدم آگاهی از این قوانین و اجرای آنها ، برای بسیاری از شرکتها باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده ای گردیده است با بوجود آمدن برخی مسائل در دنیای امروز، درآمد دولت دولت از محل مالیات نقش بسزایی پیدا می کند از طرفی دیگر پرداخت مالیات عادلانه برای شرکتها ضمن رعایت قوانین مالیاتی و جلوگیری از بوجود آمدن برخی محدودیتها از افزایش هزینه ها و جرائم جلوگیری می کند تنظیم درست اظهارنامه های مالیاتی اعم از ارزش افزوده و عملکرد و ارائه آنها در مواعد مقرر قانونی از مهمترین وظایف مدیران شرکتهای می باشد .