وجود گزارشات صحیح و قابل اتکا در درون سازمان امری پایه ای و اساسی در تصمیم گیری سریع تر و بهتر مدیران در جهت پیش برد اهداف سازمان می باشد گزارشات مدیریت پایه بیشتر تصمیمات مدیران شرکتهاست می توان گفت مدیری که گزارش ندارد در واقع نمی داند که شرکت را به کجا هدایت کند . گزارشات مدیریت آمار و اطلاعاتی را از درون سازمان در بازه های زمانی مختلف ارائه کرده که مدیران با عنایت به داشتن این گزارشات و بررسی شراسط مختلف می توانند تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند .