ارائه راهکارهای مناسب حقوقی در زمینه انعقاد قراردادها و توافقنامه ها و همچنین ارائه مشاوره در زمینه قراردادهای پرسنلی از خدمات مشاوره حقوقی این موسسه می باشد .