شرکت حسابداری و خدمات مالی و حقوقی فرسان به شماره ثبت 390971 در سال 1389 توسط جناب آقای مجید صالحی تامین گردید . این شرکت ارائه خدمات در زمینه حسابداری ، مالی و حقوقی با کیفیت و رضایت مندی مشتریان را در سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره گیری از نیروهای متخصص کوشش می نماید دغدغه های مدیران را کاهش و با ارائه راهکارهای مناسب و انجام آنها به ارتقا فعالان اقتصادی کمک شایانی نماید .شرکت حسابداری و خدمات مالی و حقوقی فرسان به شماره ثبت 390971 در سال 1389 توسط جناب آقای مجید صالحی تامین گردید . این شرکت ارائه خدمات در زمینه حسابداری ، مالی و حقوقی با کیفیت و رضایت مندی مشتریان را در سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره گیری از نیروهای متخصص کوشش می نماید دغدغه های مدیران را کاهش و با ارائه راهکارهای مناسب و انجام آنها به ارتقا فعالان اقتصادی کمک شایانی نماید .شرکت حسابداری و خدمات مالی و حقوقی فرسان به شماره ثبت 390971 در سال 1389 توسط جناب آقای مجید صالحی تامین گردید . این شرکت ارائه خدمات در زمینه حسابداری ، مالی و حقوقی با کیفیت و رضایت مندی مشتریان را در سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره گیری از نیروهای متخصص کوشش می نماید دغدغه های مدیران را کاهش و با ارائه راهکارهای مناسب و انجام آنها به ارتقا فعالان اقتصادی کمک شایانی نماید .