حسابرسی داخلی فعالیتی اطمینان بخش بوده که به منظور ارزیابی مستقیم و افزایش بهره وری و کارایی و اثر بخشی ، رعایت کنترلهای داخلی سازمان، رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و رعایت استانداردهای حسابداری در سیستم های داخلی شرکت و … صورت می پذیرد . انجام حسابداری داخلی به دو صورت امکان پذیر می باشد در حالت اول شرکت دپارتمان مخصوص به حسابرسی داخلی را ایجاد و کارمندان متخصص را استخدام می نماید . در حالت دوم شرکت نیاز خود را برون سپاری نموده و انجام امور حسابرسی داخلی را به شخصی یا شرکت مستقلی واگذار می نماید . شرکت حسابداری

حسابرسی داخلی

اینطور میتوانیم بیان کنیم که حسابرسی داخلی در حقیقت هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را بیان می‌کند. حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل ، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده‌است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روشمند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می‌کند. خدمات مالی و حسابداری

“حسابرس داخلی” را اینگونه توضیح بدهیم که یکی از افراد مالی و حسابداری شرکت بوده که اختیار دسترسی به همه اسناد و مدارک مالی و غیر مالی را داشته و امکان برقراری ارتباط با مدیران ارشد سازمان را هم دارد .فرسان

وحسابرسی داخلی به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در سازمان انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زیان های ناشی از آن پیشگیری نماید .در واقع وظیفه بررسی رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند انها را کشف و درصدد رفع ان برآیند.

حسابرسی داخلی با حسابرسی خارج سازمانی چه تفاوتی با هم دارند ؟

تفاوت این دو حسابرسی را اینطور میتوان بیان کرد که حسابرس داخلی از افراد داخل سازمان می باشد اما حسابرس خارجی از موسسه خدمات مالی و حسابرسی به شرکت اعزام میشوند. حسابرسی خارجی توسط قانون الزام شده است و عدم انجام آن تخلف قانونی محسوب میشود اما در مورد حسابرس داخلی الزام قانونی وجود ندارد و توسط مدیریت سازمان برای بررسی انحرافات و رفع آن انجام میگردد.

حسابرس خارجی باید به مراجع قانونی و اعضا هیت مدیره پاسخگو باشد اما حسابرس داخلی به مدیران سازمان پاسخگو خواهد بود و مستقل فقط انحرافات مالی و اسناد مالی را بررسی کرده و به مسایل دیگر سازمان کاری ندارد اما حسابرس داخلی علاوه بر بررسی های مالی سایر الزامات و قوانین جاری در سازمان را هم بررسی و انحرافات انها را در صورت وجود کشف می کند.

حسابرسی داخلی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

از این موضوع اینطور بیان میشود که حتما باید مستقل باشد و تحت نفوذ هیچ یک از افراد سازمان در هر جایگاه و سمتی که هستند قرار نگیرد. باید فن گزارش دهی را بلد بوده و اختیار امضا و مهر داشته و گزارش تهیه شده را با مهر و امضا خود ارائه دهد . باید امکان دسترسی به کلیه اسناد مالی و غیر مالی داشته باشد و از مقام مستقلی برخوردار باشد .

وظایف اصلی حسابرس داخلی شامل چه مواردی می تواند باشد ؟

آنطور که واضح و مبرهن می باشد حسابرسی داخلی باید گردش مالی و حساب های بانکی سازمان را بررسی و کنترل نماید. باید به عملیات های مالی مربوط به بودجه و هزینه ها اشراف کافی داشته و آنها را تحت کنترل داشته باشد.

حسابرسی داخلیوباید عملیات های مالی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و جزییات و نحوه پرداخت انها را به خوب شناخته و اسناد و مدارک ان را بررسی نموده و از بروز انحرافات جلوگیری کند. باید بر تنخواه واحد های مختلف و خرید های داخلی نظارت کرده و کلیه فاکتور و اسناد خرید و هزینه کرده ها را مطابقت داده و صحت و درستی آنها بررسی نماید.

و نیز باید بر فرایند انبارگردانی و جزییات ان مسلط بوده و ورود خروج کلیه اجناس و مواد و غیره را به انبار تحت کنترل اسنادی داشته باشد .حسابرس داخلی برای بررسی کلیه قسمتها برنامه داشته و سرفصل ارزیابی برای انها تهیه کرده و بر اساس فرمت و سر فصل برنامه ریزی شده به بررسی بپزدازد.

آیا نحوه گزارش دهی در حسابرس داخلی و حسابرس خارجی تفاوت دارد ؟

اینطور می توانیم تفاوت بین این دو موضوع را نشان دهیم که :گزارش حساب داخلی فقط در دسترس مدیران ارشد سازمان قرار گرفته و سایر پرسنل و عموم مردم از آن مطلع نخواهند شد اما در حسابرسی مستقل این گزارش در اختیار اعضا هیت مدیره و سهام داران و حتی عموم مردم هم می تواند قرار گیرد.

وهمچنین حسابرسی داخلی به طور کلی یک بخش خیلی مهم در رده های سازمانی به خصوص شرکت های بزرگ با فرایند های پیچیده مالی می باشد . انجام صحیح و هدفمند این فرایند می تواند از انحرافات مالی بزرگ و حیف و میل منابع و دارایی ها پیشگیری کرده و در حفظ آنها کمک شایانی نماید.