بررسی سیستم مالی و پیشنهادهای رفع ایراد آن، بررسی های مرتبط با تدوین چرخه حسابداری مناسب با نوع فعالیت شرکت و ارائه پیشنهادهای سازنده در زمینه امور مرتبط با حسابداری واحد تجاری از جمله خدمات این بخش می باشد .