ارتباط بین بخش های مختلف واحد تجاری به خصوص در واحدهای صنعتی و پیمانکاری و تسهیل نمودن امور بین آنها در جهت افزایش کارآیی و عملکرد و دست یابی به اهداف سازمانی اهمیت به سزایی دارد از سویی دیگر وجود نرم افزار های کارآ و مناسب می تواند کمک شایانی به موارد ذکر شده نماید. هماهنگی بین این دو امر یعنی نرم افزار مناسب و ارتباطهای درون شرکتی ضمن کمک به مدیران و افراد سازمان منجر به کاهش هزینه ها می گردد .