در دنیای کسب و کار و تجارت بروز اختلاف امری اجتناب پذیر است . مدیریت صحیح می بایست شرایط کاری را به نحوی بنا کند که از بروز اختلاف و بوجود آمدن آن جلوگیری نماید و یا آنرا در حداقل مدیریت کند. حال به فرض بوجود آمدن اختلاف ناشی از هر علت مراجعه به دادگاه و سیستم قضایی امری بسیار پیچیده و دارای هزینه گزاف و اتلاف زمان خواهد بود که این امر در قراردادهای تجاری امری ناپسند می باشد زیرا تاجر با در نظر گرفتن زمان می تواند سود حاصل از قرارداد را کسب نماید نه با طولانی شدن آن ، به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تجاری ترجیح می دهند به جای مراجعه به دادگاه از امر داوری و میانجیگری برای دست یابی به نتیجه مطلوب در حداقل زمان استفاده نمایند.