آموزش مستمر مدیران و کارکنان شرکت ضمن افزایش دانش و مهارتهای تخصصی می تواند به ارتقای افراد سازمان کمک شایانی نماید. از سوی دیگر با عنایت به اینکه امروزه در تمامی رشته ها روزانه مطالب جدیدی افزوده می شود و قوانین و مقررات جدید وضع می گردد تمامی افراد به خصوص مدیران مدیران شرکتها می بایست به روز بوده تا بتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند . در برخی واحدهای تجاری به دلیل عدم آگاهی کافی و مناسب از مطالب تخصصی و قوانین و به روز نبودن پرسنل شرکت مستقیم حسابداری نا منظم برقرار می گردد که این سیستم پاسخگوی مدیران سازمان و ارگانها و سازمانها و اشخاص ثالث نخواهد بود اصلاح حساب و ترمیم مستقیم حسابداری موجود می تواند راهکاری مناسب در داشتن سیستم حسابداری مطلوب باشد .